Αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το ρόλο των κοινωνικών αξιων στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά (Master thesis)

Σιριβιανού, Νίκη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο «οι αντιλήψεις των Νηπιαγωγών για το ρόλο των κοινωνικών αξιών στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά» εκπονήθηκε από τη Νίκη Σιριβιανού, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (κατεύθυνση «Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων») υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Ευριπίδη Παπαδημητρίου και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Τα θέματα που πραγματεύεται η μεταπτυχιακή εργασία προκύπτουν από τη σύγχρονη κοινωνιολογική και περιβαλλοντική έρευνα. Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες η αυξανόμενη επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει αποσπάσει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων ερευνητών σε διεθνές επίπεδο. Ο διάλογος μεταξύ της κοινωνιολογικής και περιβαλλοντικής έρευνας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής, έχει εστιάσει στη μελέτη των κοινωνικών αξιών ως καθοριστικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση των στάσεων και την αποκωδικοποίηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημαντικότητα της καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης από την προσχολική ακόμα ηλικία, αφού τα άτομα αυτά θα αναλάβουν στο μέλλον ενεργό ρόλο ως πολίτες, και με τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας βιώσιμης κοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο άλλωστε έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης να εφαρμόζονται προγράμματα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα παραπάνω δίνουν και το στίγμα σχετικά με τα ζητήματα στα οποία εστιάζει η συγκεκριμένη εργασία. Το ειδικότερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική ομάδα των Νηπιαγωγών καθώς είναι τα πρώτα άτομα που εμπλέκονται στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την οικογένεια. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των δικών τους αντιλήψεων αναφορικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να φωτίσει επιμέρους πτυχές της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις κοινωνικές εκείνες αξίες για τις οποίες οι Νηπιαγωγοί θεωρούν σημαντική την καλλιέργειά τους προκειμένου να αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση και να οδηγούνται τα άτομα σε περισσότερο θετική περιβαλλοντική συμπεριφορά, εκτιμούν όμως ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει σε επαρκή βαθμό τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Environmental policy
Social values
Education, Preschool
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Περιβαλλοντική πολιτική,Κοινωνικές αξίες,Προσχολική εκπαίδευση,Περιβαλλοντική συνείδηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10252
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.196
Table of contents: Εισαγωγή 11 Προσχολική εκπαίδευση και περιβαλλοντική συνείδηση 14 Στόχοι και περιεχόμενο της προσχολικής εκπαίδευσης 14 Η έννοια της περιβαλλοντική συνείδησης 17 Περιβαλλοντική συνείδηση και περιβαλλοντική συμπεριφορά 20 Στάσεις και συμπεριφορά 20 Κλίμακα περιβαλλοντικών στάσεων – NEP 21 Αξίες και συμπεριφορά 23 Η μελέτη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 28 Μέθοδος 33 Σκοποί και στόχοι έρευνας 33 Δείγμα 33 Το ερωτηματολόγιο 34 Αποτελέσματα 38 Ποσοτικά δεδομένα της έρευνας 38 Η αντίληψη των Νηπιαγωγών για την περιβαλλοντική συνείδηση 38 Η αντίληψη των Νηπιαγωγών για τη σχέση μεταξύ κοινωνικών αξιών και περιβαλλοντικής συνείδησης 41 Ποιες αξίες καλλιεργούνται στα νήπια; Οι απόψεις των Νηπιαγωγών 43 Οι περιβαλλοντικές στάσεις των Νηπιαγωγών 48 Συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους παραγόντων και των μεταβλητών της έρευνας 48 Συμπεράσματα και συζήτηση 54 Βιβλιογραφία 59 Παράρτημα 66
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μεταπτυχιακή εργασία - Σιριβιανού (ΤΕΛΙΚΟ).pdfΜεταπτυχιακή Κοινωνικής Διοίκησης - Σιριβιανού1.05 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10252
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.196
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons