Η σύμβαση εγγυήσεως ως μηχανισμός εξασφάλισης της κύριας απαίτησης (Master thesis)

Καραλάγας, Χρυσοβαλάντης Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Suretyship and guaranty -- Greece
Keywords: Εγγύηση,Ελλάδα,Απαίτηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.405
Table of contents: Περιεχόμενα Συντομογραφίες 6 §1 Εισαγωγή 7 I. Η σύμβαση εγγυήσεως 7 II. Η εγγύηση ως μορφή προσωπικής ασφάλειας 9 III. Νομική φύση 9 §2 Σχέσεις μεταξύ συμβαλλομένων 13 I. Η ενεργοποίηση της εγγύησης 13 II. Συνεγγυητές 13 III. Διαφοροποίηση ή μη στη θέση ευθύνης των συνεγγυητών 15 §3 Δικαιώματα του εγγυητή 17 I. Ενστάσεις 17 II. Το δικαίωμα διζήσεως 18 1. Παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως 19 2. Η άμεση και ευθεία ευθύνη του εγγυητή 20 III. Δικαίωμα αναγωγής 21 IV. Δικαίωμα παροχής ασφάλειας 22 V. Δικαίωμα υποκατάστασης του εγγυητή στα δικαιώματα των τρίτων δανειστών 23 VI. Δικαίωμα ελευθερώσεως 23 VII. Παραίτηση δανειστή από τις ασφάλειες 25 §4 Τέλος σύμβασης εγγύησης 27 I. Απόσβεση κύριας οφειλής 27 II. Σύγχυση κύριας οφειλής και εγγύησης 27 III. Εγγύηση ορισμένου χρόνου 27 IV. Εγγύηση αορίστου χρόνου 28 §5 Η εγγύηση στη σύμβαση πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό 29 I. Σκοπός και λειτουργία 29 II. Έννοια σύμβασης πίστωσης 30 III. Έννοια σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού 30 IV. Χαρακτηριστικά σύμβασης αλληλόχρεου 30 1. Δυνατότητα αποστολών 30 2. Παρεπόμενος χαρακτήρας σύμβασης αλληλόχρεου 32 3. Απώλεια αυτοτέλειας των απαιτήσεων 33 V. Δικονομικά 33 VI. Ο εγγυητής στη σύμβαση αλληλόχρεου 34 1. Εγγύηση υπέρ μεμονωμένης απαίτησης 35 2. Εγγύηση υπέρ του τελικού καταλοίπου 37 3. Έκταση ευθύνης εγγυητή 39 VII. Μεταγενέστερες της εγγύησης συμφωνίες δανειστή-πρωτοφειλέτη και ευθύνη του εγγυητή 42 1. Αύξηση πιστωτικού ορίου 43 2. Τροποποίηση του όρου του επιτοκίου της σύμβασης χωρίς σύμπραξη του εγγυητή 45 3. Η θέση του εγγυητή σε περίπτωση μετατροπής της νομικής φύσης της αρχικής συμβάσεως 46 4. Πτώχευση πρωτοφειλέτη – Συνέπειες για εγγυητή 47 VIII. Παυλιανή αγωγή κατά εγγυητή για κατάλοιπο αλληλόχρεου 47 §6 Μεταφορά πίστωσης 48 Ι. Σε άλλον δανειστή 48 ΙΙ. Σε άλλον οφειλέτη 50 ΙΙΙ. Η εγγυητική ευθύνη κατά τη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων 51 §7 Η εγγυητική ευθύνη του κληρονόμου 52 I. Γενικά 52 II. Πλασματική αποδοχή κληρονομιάς 56 §8 Πιστωτική κάρτα 58 I. Γενικά 58 II. Σχέση εγγυητή και δανειστή 58 III. Ευθύνη εγγυητή 59 IV. Έκταση ευθύνης - περίπτωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου 60 V. Έκταση εγγυητικής ευθύνης σε περίπτωση αύξησης πιστωτικού ορίου 61 VI. Ενστάσεις εγγυητή κατά δανειστή (εκδότη) πιστωτικής κάρτας 62 VII. Σχέση εγγυητή και κατόχου πιστωτικής κάρτας 64 VIII. Τέλος σύμβασης εγγύησης 65 §9 Εγγύηση και ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε) 68 I. Γενικά 68 II. Περαιτέρω διατυπώσεις για τη σύναψη εγγύησης από Α.Ε 69 III. Η εξαιρετική περίπτωση παροχής εγγύησης για την εισαγωγή Α.Ε στο χρηματιστήριο 70 IV. Νομολογιακή επισκόπηση 71 §10 Εγγυητής και καταχρηστικότητα των Γ.Ο.Σ 73 I. Το πρόβλημα 73 II. Σκεπτικό Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου 75 III. Θέση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) 76 IV. Αντικρουόμενες απόψεις Ελληνικής νομολογίας 77 1. Η αρνητική άποψη 77 2. Η καταφατική άποψη 79 V. Καταχρηστική επίκληση του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή από τους εγγυητές πριν το Ν. 3587/2007 80 VI. Κριτική τοποθέτηση και ερμηνευτική προσέγγιση του ορισμού του εγγυητή ως καταναλωτή μετά το Ν. 3587/2007 81 §11 Η αντιμετώπιση του εγγυητή σύμφωνα με το Ν. 3869/2010 86 §12 Συμπεράσματα 89
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karalagas Hrisovalantis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Καραλάγας698.9 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.405
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons