Ηλεκτρονικό έγκλημα και προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Master thesis)

Βαγιάτη, Ευανθία Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Computer crimes--European Union countries
Data protection--European Union countries
Keywords: Ηλεκτρονικό έγκλημα,Προστασία προσωπικών δεδομένων,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10282
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5688
Table of contents:  Κυριότερες Συντομογραφίες  ΜΕΡΟΣ Α΄: Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η Kοινωνία της Πληροφορίας. ΙΙΙ. Το Διαδίκτυο και η λειτουργία του. 1.Τί είναι το διαδίκτυο. 2. Η λειτουργία του διαδικτύου. IV. Οι έννοιες «έγκλημα», «διαδικτυακό έγκλημα», «ηλεκτρονικό έγκλημα». 1.Τί είναι έγκλημα. 2. Ηλεκτρονικό – Διαδικτυακό Έγκλημα. 3. Το πρώτο καταγεγραμμένο ηλεκτρονικό έγκλημα. V. Ηλεκτρονική Εγκληματικότητα – Τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. VI. Κατηγορίες ηλεκτρονικών εγκλημάτων. 1.α. Εγκλήματα που τελούνται τόσο σε κοινό όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 1.β. Εγκλήματα τελούμενα μόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 2.α. Γνήσια ηλεκτρονικά εγκλήματα (ή εγκλήματα κυβερνοχώρου). 2.α.1. Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα 2.α.2. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spamming) 2.α.3. Ηλεκτρονικό «Ψάρεμα» (phissing - farming) 2.α.4. Διασπορά κακόβουλου λογισμικού 2.α.5. Πειρατεία ονομάτων χώρου (domain name piracy) 2.α.6. Απάτη με Νιγηριανή Επιστολή (Nigerian scam) 2.α.7. Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DoS, Denial of Service). 2.β. Παραδοσιακά (συμβατικά) εγκλήματα που τελούνται και χωρίς τη χρήση Η/Υ ή και του Διαδικτύου. 3 2.β.1. Ξέπλυμα χρήματος 2.β.2. Πειρατεία λογισμικού 2.β.3. Παιδική πορνογραφία 2.β.4. Διαδικτυακή τρομοκρατία VII. Διεθνές νομικό πλαίσιο για το διαδικτυακό έγκλημα – Κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης. α. Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. β. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (Convention on Cyber-crime).  ΜΕΡΟΣ Β΄: Προστασία δεδομένων. Ι. Πλαίσιο και εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. α. Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. β. Στάθμιση των δικαιωμάτων. ΙΙ. Ορολογία σχετική με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. α. Προσωπικά δεδομένα β. Επεξεργασία δεδομένων γ. Χρήστες των προσωπικών δεδομένων δ. Συγκατάθεση ΙΙΙ. Οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. α. Η αρχή της νόμιμης επεξεργασίας β. Η αρχή του προσδιορισμού και του περιορισμού του σκοπού γ. Οι αρχές της ποιότητας των δεδομένων δ. Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας ε. Η αρχή της λογοδοσίας IV. Οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. α. Κανόνες περί νόμιμης επεξεργασίας 4 β. Κανόνες περί ασφάλειας της επεξεργασίας γ. Κανόνες περί διαφάνειας της επεξεργασίας δ. Κανόνες προώθησης της συμμόρφωσης V. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και η επιβολή τους. α. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων β. Ανεξάρτητη εποπτεία γ. Ένδικα βοηθήματα και κυρώσεις VI. Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων. α. Φύση της διασυνοριακής ροής προσωπικών δεδομένων β. Ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ κρατών-μελών ή μεταξύ συμβαλλομένων κρατών γ. Ελεύθερη ροή προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες δ. Περιορισμοί στη ροή προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες VII. Προστασία των δεδομένων στον αστυνομικό τομέα και τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. α. Δίκαιο του ΣτΕ για την προστασία των δεδομένων στον αστυνομικό τομέα και τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. β. Το δίκαιο της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον αστυνομικό τομέα και τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης VIII. Άλλη ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. α. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες β. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης γ. Ιατρικά δεδομένα δ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς ε. Χρηματοοικονομικά δεδομένα  Επίλογος – Συμπεράσματα  Βιβλιογραφία
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bagiati Euanthia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Βαγιάτη1.18 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10282
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5688
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons