Η Ενωσιακή κατασκευή & ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. (Master thesis)

Σκουλά, Δέσποινα Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Συνθήκη της Λισαβόνας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10283
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4182
Table of contents: Εισαγωγή …………………………………………………………………………… 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Τα Θεσμικά Όργανα Εξουσίας της ΕΕ & η Λειτουργία τους 1. Εισαγωγή …………….…………………………….………………………………8 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ….…….………………….………………………........ 12 3. Το Συμβούλιο των Υπουργών..…………………………….…………………... 19 4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ……….……………….………..…………….…… ...28 5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ….…………………….…………………….......... 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Δημοκρατικό Έλλειμμα & η Αναγκαιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων 1. Εισαγωγή ……………………………………………….………………….……...45 2. Νομιμοποίηση & Δημοκρατικό Έλλειμμα ………….………....…………….. 46 3. Η Αναγκαιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων στον Εκδημοκρατισμό & τη Νομιμοποίηση της ΕΕ ……………………………………………….……………. 54 4. Ιστορική Αναδρομή Συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας ……………………………………………………….…………….. 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας 1. Εισαγωγή ……………………………………………………………………….....80 2. Εθνικά Κοινοβούλια ως Φρουροί της Γενικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ….…………………………………………………..………….…. 83 3. Τα Εθνικά Κοινοβούλια ως οι Άγρυπνοι Φρουροί της Αρχής της Επικουρικότητας ……..…………………………………………………………… 93 α. Προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας ……………………………….…........98 β. Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης …………………………….…...…….. 105 γ. Η Δικαστική Επανεξέταση από το ΔΕΕ ……………………………................... 113 4. Οι Εξουσίες Ελέγχου των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας, Δικαιοσύνη ………………………………………………………… ...117 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις ………………………………………… .127 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………………………………………………………………… 131 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………. ..137
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skoula Despoina.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Σκουλά1.44 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10283
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4182
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons