Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, υπό το φως της Ε.Σ.Δ.Α. (Master thesis)

Σγουρόγλου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Aliens--Greece
Aliens--European Union countries
Keywords: Αλλοδαποί,Απέλαση,Ελλάδα,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10284
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4078
Table of contents: Περιεχόμενα ................................................................................................... 3 Εισαγωγή ....................................................................................................... 6 1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου .......................... 7 2. Είσοδος- Διαμονή- Έξοδος των αλλοδαπών από το Κράτος ............. 10 3. Απέλαση- Έκδοση- Επαναπροώθηση – Απόφαση Επιστροφής .......... 12 3.1 Η απέλαση .......................................................................................... 12 3.2 Η έκδοση ............................................................................................ 13 3.3 Η επαναπροώθηση ............................................................................. 14 3.4 Οι αποφάσεις επιστροφής .................................................................. 15 4. Η απέλαση και η ΕΣΔΑ ....................................................................... 15 5. Προστασία του υπό απέλαση αλλοδαπού, βάσει του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ .................................................................................................................. 17 5.1 Άρθρο 3 της ΕΣΔΑ: Μια θεμελιώδης αξία των δημοκρατικών κοινωνιών ........................................................................................................ 17 5.2 Η κράτηση των υπό απέλαση αλλοδαπών υπό το πρίσμα του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ........................................................................................................ 22 5.3 Απόδειξη ............................................................................................ 27 5.4 Η εκτεινόμενη και στο κράτος προορισμού προστασία του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ........................................................................................................ 29 6. Το περιεχόμενο της προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ . 34 6.1 Προστασία της ελευθερίας ................................................................. 34 6.2 Εξαιρέσεις .......................................................................................... 35 6.2.1 Η εξαίρεση της περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 5 ........................ 36 6.2.2 Σχέση περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παρ.1 άρθρου 5 .................... 37 6.3 Προϋποθέσεις ..................................................................................... 37 6.3.1 Η κράτηση ................................................................................... 37 6.3.2 Η νομιμότητα ............................................................................... 38 6.3.3 Έννοια αυθαιρεσίας ..................................................................... 40 4 4 Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, κατά Ε.Σ.Δ.Α. 6.3.4 Διάρκεια κράτησης ..................................................................... 41 6.3.5 Καλόπιστη κράτηση .................................................................... 42 6.3.6 Συνθήκες κράτησης..................................................................... 43 6.3.7 Αιτιολογία κράτησης ................................................................. 43 7. Η παρεχόμενη προστασία του άρθρου 5 παρ. 4 της ΕΣΔΑ ................. 44 7.1 Έννοια δικαστηρίου ............................................................................ 44 7.2 Έννοια νομιμότητας............................................................................ 45 7.3 Η παραβίαση της παρ. 4 του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ από τη χώρα μας . 46 8. Η προστασία της οικογένειας, βάσει του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ ............ 47 8.1 Η ιδιωτική ζωή.................................................................................... 52 8.2 Έννοια οικογένειας – οικογενειακή ζωή ............................................ 56 8.3 Τα τέκνα ............................................................................................. 59 8.3.1 Tα Ανήλικα. ................................................................................ 60 8.3.2 Τα Ενήλικα .................................................................................. 60 8.3.3 Τα τέκνα από συμβίωση εκτός γάμου. ....................................... 61 8.3.4 Τα υιοθετημένα ........................................................................... 61 8.4 Τα ευάλωτα άτομα .............................................................................. 62 8.5 Λοιπά στοιχεία οικογενειακής ζωής. .................................................. 62 8.6 Επέμβαση στο δικαίωμα ..................................................................... 63 8.6.1 Νομιμότητα επέμβασης. ............................................................. 64 8.6.2 Σκοποί της επέμβασης. ............................................................... 65 8.6.3 Αναγκαιότητα επέμβασης. ......................................................... 66 8.7 Στάθμιση συμφερόντων ...................................................................... 67 8.8 Προστασία της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας του κρατούμενου αλλοδαπού ....................................................................................................... 69 9. Η συμβολή του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ .................................................. 71 9.1 Προσωρινή προστασία ....................................................................... 75 10. Η ρύθμιση του άρθρου 1 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ........... 80 11. Η ατομική προσφυγή του άρθρου 34 της ΕΣΔΑ .............................. 81 Ηηηηηηηη 5 Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, κατά Ε.Σ.Δ.Α. 11.1 Σημασία – Ιστορική αναδρομή ........................................................ 82 1121 Στοιχεία και περιεχόμενο προσφυγής. ............................................ 84 11.2.1 Γενικές προϋποθέσεις. ............................................................... 84 11.2.2 Οι εξαιρέσεις ............................................................................. 85 11.2.4 Aνωνυμία προσφυγής ............................................................... 87 11.2.5 Μη παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος ατομικής προσφυγής ..................................................................................................................... 87 11.3 Προϋποθέσεις ................................................................................... 89 11.3.1 Θύμα .......................................................................................... 89 11.3.2 Θάνατος θύματος. ...................................................................... 91 11.3.3 Εξάντληση εθνικών ενδίκων μέσων ......................................... 92 11.3.5 Υπολογισμός προθεσμίας. ......................................................... 97 11.3.6 Τα νέα κριτήρια. ........................................................................ 99 11.4 Καταχρηστική άσκηση ................................................................... 102 11.5 Απόδειξη ........................................................................................ 103 12. Τελικές παρατηρήσεις .................................................................... 106 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ............................................................................... 107 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................... 107
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sgouroglou Anastasia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Σγουρόγλου2.2 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10284
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4078
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons