Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους τομείς ασφάλειας και άμυνας μετά την Συνθήκη της Λισσαβόνας. Βήμα προς την υπερεθνικότητα; (Master thesis)

Γούσης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Keywords: Συνθήκη της Λισσαβόνας,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10303
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3013
Table of contents: Εισαγωγή Σελ.3 Κεφάλαιο 1ο Η προϊστορία της ΚΠΑΑ Σελ.6 Κεφάλαιο 2ο Η ΚΠΑΑ από το Σαιν Μαλό μέχρι την Λισσαβόνα Σελ.14 Κεφάλαιο 3ο Η Συνθήκη της Λισαβόνας και το νέο νομικό πλαίσιο Σελ.28 1. Οι αρχές, οι σκοποί και το πεδίο δράσης της ΚΠΑΑ Σελ.29 2. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι θεσμοί της Σελ.34 3. Οι μορφές στενότερης συνεργασίας Σελ.49 4. Η αξιολόγηση των αλλαγών της Λισσαβόνας στην ΚΠΑΑ Σελ.54 Κεφάλαιο 4ο Η πολιτική πρακτική μετά την Λισσαβόνα Σελ.56 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Σελ.59 2. Το Συμβούλιο Υπουργών και η Ύπατη Εκπρόσωπος Σελ.62 3. Οι τέσσερις βασικές διακυβερνητικές επιτροπές Σελ.68 4. Η ΕΥΕΔ, οι ομάδες εργασίας και ο ΕΟΑ Σελ.79 Συμπεράσματα Σελ.86 Βιβλιογραφία Σελ. 90
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gousis Konstantinos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Γούση963.15 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10303
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3013
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons