Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. (Master thesis)

Κουκούλα, Νίκη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Conflict of laws--Financial institutions
Keywords: Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10319
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8097
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………….……………………….…………….…….σελ.5 Κεφάλαιο 1Ο 1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1.1 Έννοια και λειτουργίες ..……………………………………………….……..σελ. 8 1.2 Πρώτη λειτουργία - Διοχέτευση χρηματικών πόρων από τους θετικούς αποταμιευτές της οικονομίας προς τους αρνητικούς αποταμιευτές…….…………………….………………………………………….σελ. 9 1.2.α Η άμεση χρηματοδότηση…….……………………….………………….σελ. 10 1.2.β Η έμμεση χρηματοδότηση (ή χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση) ………………………..………………………………………………………….σελ. 10 1.2.β.1 Kατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα………………………………………………….…….…….…………..σελ. 11 α. Οι Τράπεζες ………………………………………...…………………….σελ. 11 β. Οι Επιχειρήσεις χορήγησης πιστώσεων ……….……….……..………….σελ. 15 γ. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Συνταξιοδοτικοί Οργανισμοί ……………………………….…………………………………………………..σελ. 15 1.3 Δεύτερη λειτουργία – Πραγματοποίηση πληρωμών χωρίς την χρήση μετρητών ………………………………..………………………………………………….σελ. 16 2. Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές 2.1 Εναλλακτικοί μηχανισμοί διαπραγμάτευσης ………………………………..…….σελ. 19 2.2 Αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων ………………..………….σελ. 20 3. Υποδομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος 3.1 Συστήματα πληρωμών ………..…………………..…..…………………….σελ. 21 3.2 Συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε κινητές αξίες ……………………………………………………………..…………………….σελ. 21 4. Υπηρεσίες που παρέχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα [3] 4.1 Κατηγοριοποίηση βάσει των φορέων παροχής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών…………………..………………………………………………….……σελ. 22 4.2 Κατηγοριοποίηση βάσει της λειτουργικής προσέγγισης ….…………..…….σελ. 23 5. Εξέλιξη της διεθνούς αγοράς στο σύγχρονο περιβάλλον 5.1 Εξέλιξη της αγοράς- Η αγορά παραγώγων ……..……………..…….………σελ. 24 5.2 Ευρωπαϊκό και αγγλοσαξονικό χρηματοπιστωτικό σύστημα…………..…...σελ. 25 Κεφάλαιο 2Ο Πηγές του εφαρμοστέου δικαίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές 2.1 Κανόνες σύγκρουσης ……………………..………………….…………..σελ. 28 2.1.α Ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ……………………….…………………………………………………………..σελ. 31 2.1.β Ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού 593/2008/ΕΚ για τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις με καταναλωτές ……………………………...……………………...σελ. 32 2.1.γ Έκταση εφαρμογής της lex contractus ………..…………………………σελ. 33 2.1.δ Κανόνες σύγκρουσης καθιερούμενοι με άλλες νομικές πράξεις …………………………………………………………..….….…….…………..σελ. 34 2.2 Κανόνες άμεσης εφαρμογής ………………….……….………………….σελ. 36 2.3 Ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου …….……..…..……….σελ. 40 2.3.α Lex Mercatoria – Ο ρόλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου…….σελ. 41 2.3.β Διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί….……………….………………...σελ. 43 2.3.γ Ενδεικτικά παραδείγματα ουσιαστικών κανόνων για τις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές …………………………….………………….…………………….σελ. 44 Κεφάλαιο 3Ο Κανονισμός 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ρώμη I) 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις ………………………………………………σελ. 48 1.2 Η αρχή της αυτονομίας της βούλησης ………...………………………….σελ. 50 1.3 Η ρύθμιση της απουσίας επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη (άρθρο 4§1 η) ….……………………….…………..……………………………………….σελ. 51 1.4 Οι ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού για τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις με καταναλωτή (άρθρο 6§4) …….…………………………..……….…………………………..σελ. 56 [4] Κεφάλαιο 4ο Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που ρυθμίζονται με άλλες νομικές πράξεις 1.1 Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που ρυθμίζονται με άλλες νομικές πράξεις των οργάνων της Κοινότητας ………………………………….……………………..σελ. 61 1.2 Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που ρυθμίζονται με άλλες Διεθνείς Συμβάσεις …………….………………….………………………………………………….σελ. 63 1.3 Η Οδηγία 93/22/ΕΟΚ για τις επενδυτικές υπηρεσίες (Οδηγία ISD) …….……………………………...………………………………………….…...σελ.64 1.4 H Οδηγία 2004/39 (Οδηγία MiFID) ………………….……………………..σελ. 67 1.5 Βασικές καινοτομίες σε σχέση με την Οδηγία ISD …………………………σελ. 71 1.6 Αποτελεσματικότητα και αναθεώρηση της (MiFIDII – MiFIR).…………..σελ. 72 1.7 Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών πριν και μετά τον Ν.3606/07………σελ. 74 ΕΠΙΜΕΤΡΟ ……………………………………………………….….………..σελ. 77 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ…………..σελ. 79
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koukoula.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Κουκούλα894.51 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10319
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8097
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons