Ο ακυρωτικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Master thesis)

Μουδράκης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Aliens--European Union countries
European Court of Human Rights
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950 November 5)
Keywords: Αλλοδαποί,Προσφυγή,Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10345
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7947
Table of contents: Εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1. Γενικά 9 2. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ 13 2.1. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου 2.2. Η δεσμευτικότητα των δικαστικών αποφάσεων 3. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και το άρθρο 13 ΕΣΔΑ. 18 20 22 3.1. Γενικά. 22 3.2. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου 3.2.1. Ο έλεγχος της πράξης υπό το πρίσμα του άρθρου 13 ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 ΕΣΔΑ. 29 29 3.2.2. Ο έλεγχος της πράξης υπό το πρίσμα του άρθρου 13 ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 ΕΣΔΑ 35 3.3. Η δεσμευτικότητα των δικαστικών αποφάσεων 4. Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων περί αλλοδαπών και το άρθρο 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.39 41 5. Συμπεράσματα 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Γενικά. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα πρώτα στάδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.47 2. Το σύγχρονο νομικό πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 48 3. Η προστασία του αλλοδαπού στην ΕΕ και τον Χάρτη ΘΔΕΕ. 50 4. Η δικαστική προστασία του αλλοδαπού και το άρθρο 47 του Χάρτη ΘΔΕΕ. Η επίδραση των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ. 56 4.1. Τα χαρακτηριστικά της πραγματικής προσφυγής του άρθρου 47 του Χάρτη ΘΔΕΕ 59 4.1.1. Πραγματική προσφυγή και έκταση δικαστικού ελέγχου κατά τη νομολογία του ΔΕΕ 60 4.1.2. Πραγματική προσφυγή και δεσμευτικότητα των αποφάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΕ. 67 5. Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ο ακυρωτικός έλεγχος των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών 1. Γενικά 73 2. Ο έλεγχος των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών 76 2.1. Ο έλεγχος των διοικητικών πράξεων κατά τη διοικητική διαδικασία 76 2.2 Ο δικαστικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. 83 2.2.1. Γενικά 83 2.2.2. Η οριστική δικαστική προστασία του αλλοδαπού 87 2.2.2.1. Ο δικαστικός έλεγχος και οι συνέπειες της ακύρωσης των «θετικών» διοικητικών πράξεων 89 2.2.2.2. Ο δικαστικός έλεγχος και οι συνέπειες της ακύρωσης των «αρνητικών» διοικητικών πράξεων 92 3. Συμπεράσματα 106 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αποτελεσματική ένδικη προστασία και «ουσιαστικοποίηση» των διαφορών που αναφύονται από την προσβολή πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών 1. Η δυνατότητα μετατροπής σε «ουσιαστικές» των διαφορών που αναφύονται από την προσβολή των πράξεων που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία περί αλλοδαπών 107 2. Η «ουσιαστικοποίηση» των διαφορών και η αποτελεσματική προστασία του αλλοδαπού 110 Επίλογος 115 Πίνακας Υποθέσεων και Δικαστικών Αποφάσεων 117 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 123
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moydrakis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Μουδράκης1.17 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10345
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7947
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons