Κοινωνική Εργασία με ομάδες παιδιών, μια έρευνα δράσης μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών Κοινωνικής Εργασίας πρόληψης και συμβουλευτικής παρέμβασης. (Master thesis)

Μαργαρίτη, Ελένη

Η ανάδειξη ενός εναλλακτικού τρόπου παρέμβασης των Κοινωνικών Λειτουργών με εν δυνάμει πεδίο εφαρμογής το σχολικό περιβάλλον αποτέλεσε το έναυσμα για το σχεδιασμό και την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Στα πλαίσια αυτής γίνεται χρήση δυο ειδικά κατασκευασμένων επιτραπέζιων παιχνιδιών κοινωνικής εργασίας πρόληψης και συμβουλευτικής παρέμβασης με δυο ομάδες παιδιών σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στη Θράκη. Τα θέματα που απασχόλησαν τις συγκεκριμένες ομάδες αφορούσαν την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων που στέκονται ως εμπόδια στην επικοινωνία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών όπως το συναίσθημα της «ντροπής» Οι ομάδες κοινωνικής εργασίας εμπνεύστηκαν από τη θεωρητική επιρροή των υπαρξιστικών-ανθρωπιστικών θεωριών της Κοινωνικής Εργασίας και Συμβουλευτικής και συγκεκριμένα από τη προσωποκεντρική θεωρία, όπως αυτή προτάσσεται από τον CarlRogers. Η διεξαγωγή των ομάδων αποτελεί μια έρευνα δράσης που στόχο έχει την ενεργό συμμετοχή των μελών με ταυτόχρονη επιδίωξη την διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων, αλλά και την αλλαγή, βελτίωση και μάθηση στην πράξη με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων. Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας (βλ. Κεφ.3, σελ.34) αναδεικνύονται τόσο οι απόψεις των ίδιων των συμμετεχόντων για τα φαινόμενα αυτά όσο και η ευεργετική διάσταση των παιχνιδιών κατά τις παρεμβάσεις των επαγγελματιών. Τα παιδιά εντός της ομάδας δοκιμάζουν και αξιολογούν τις συμπεριφορές και τις σκέψεις τους μέσω των αντιδράσεων των μελών αυτής. Έτσι, απορρίπτουν ή υιοθετούν αντίστοιχα έναν συγκεκριμένοτρό ποσυμπεριφοράς.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Board games
Social group work
Action research
Keywords: Επιτραπέζια παιχνίδια,Ομάδες κοινωνικής εργασίας,Δράση έρευνα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10355
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8516
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margarith.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Μαργαρίτη1.45 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10355
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8516
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons