Η νομική κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. (Master thesis)

Ζάννη, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Aliens--Greece
Keywords: Υπήκοοι τρίτων χωρών,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10366
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.41
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ……………………………………………………………....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ……………………………………………………..7 2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ…………………………………………………….......7 2.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ……………………………………………………….9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ …………………………………………………………………………….10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4251/2014………………………13 4.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ…………………………………………………………..13 4.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ………………………………15 4.2.1. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ……………………………………………………………..19 4.2.2. ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ………………………………………………………………..23 4.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ…………………………25 4.3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ……………………………………………..28 (Α) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ……………………………………………………31 (Β) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ………..35 (Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ…………………………………………………………..37 (Δ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ…………………44 (Ε) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ………………………………45 (ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κ.Α…………………..46 (Ζ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η’ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ……………………………………………………………47 (Η) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ……………………………….49 (Θ) ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ………………………………………………………………………53 (Ι) ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ……………………57 (ΙΑ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ………………………………………….60 4.4. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ…………………………………………..61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ…………………………………………………………………………..65 5.1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ……………………….71 5.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ………………………………73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ……………………………………………………………………………………...74 6.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ………………………………………………………………74 6.1.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ……………………………………………………………77 6.1.2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ…………………………………………………………..80 6.1.3. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ……………………………………………………….82 6.2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ……………………………………………………………….84 6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Ν. 3907/2011)……………………………………….86 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ………………………………………93 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………….94
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanni.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Ζάννη1.34 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10366
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.41
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons