Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, νομική βάση, προβλήματα και προοπτικές. (Master thesis)

Νικολάου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950 November 5)
Keywords: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10371
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3115
Table of contents: Εισαγωγή σελ. 5-8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τα ανθρώπινα δικαιώματα 1.1 Έννοια και περιεχόμενο σελ. 9-10 1.2 Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ σελ. 10-15 1.3 Το ΕΔΔΑ ως όργανο διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σελ. 16-20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ενωσιακή έννομη τάξη 2.1 Οι προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σελ. 21-28 2.2 Ο ρόλος του ΔΕΕ στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σελ. 29-30 2.3 Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΔΕΕ σελ. 30-32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ 3.1 Η γνωμοδότηση για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ σελ. 33-48 3.2 Ανακύπτοντα ζητήματα από την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ σελ. 48-51 3.3 Προτεινόμενες λύσεις σελ. 51-62 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Οι προοπτικές της προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ 4.1 Το πληρέστερο καθεστώς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σελ. 63-69 4.2 Η θεσμική ισορροπία μεταξύ του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ σελ. 69-74 4.3 Η θεσμική και δικαστική συμμόρφωση της ΕΕ με την ΕΣΔΑ σελ. 75-82 Επίλογος σελ. 83-85 Βιβλιογραφία σελ. 86-88 Νομολογία σελ. 89-90
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaou Dimitra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Νικολάου Δήμητρα1.01 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10371
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3115
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons