The management of school indiscipline in elementary school. Historical review and current reality (Master thesis)

Δουλγέλης, Γρηγόριος/ Doulgeris, Grigorios

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΔουλγέλης, Γρηγόριοςel
dc.contributor.authorDoulgeris, Grigoriosen
dc.date.accessioned2017-09-19T08:38:40Z-
dc.date.available2017-09-19T08:38:40Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10685-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1642-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1642-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΣχολική απειθαρχίαel
dc.subjectΜέσα ενίσχυσης επιθυμητής συμπεριφοράςel
dc.subjectSchool indisciplineen
dc.subjectEnhancement of desired behavioren
dc.titleΗ διαχείριση της μαθητικής απειθαρχίας στο δημοτικό σχολείο. Ιιστορική ανασκόπηση και σημερινή πραγματικότηταel
dc.titleThe management of school indiscipline in elementary school. Historical review and current realityen
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 260-297el
heal.classificationSchool discipline--Greeceen
heal.dateAvailable2017-09-19T08:39:40Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2014-
heal.bibliographicCitationΓ. Δουλγέρης, "Η διαχείριση της μαθητικής απειθαρχίας στο δημοτικό σχολείο. Ιιστορική ανασκόπηση και σημερινή πραγματικότητα", Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014el
heal.abstractΗ παρούσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση «Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή)» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Σκοπός αυτής είναι η διερεύνηση του θέματος της σχολικής απειθαρχίας τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική σκοπιά. Η μαθητική αταξία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της σχολικής ζωής, καθώς απασχολεί έως έναν βαθμό όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στον χώρο της εκπαίδευσης. Διαρκώς γίνεται νύξη σε παιδιά που, μεταξύ άλλων, αδιαφορούν την ώρα του μαθήματος, ενοχλούν τους συμμαθητές τους, ενεργούν βίαια, αισχρολογούν ή προξενούν φθορές σε ξένη περιουσία. Στα παλαιότερα χρόνια, οι ανάρμοστες αυτές ενέργειες και συμπεριφορές αντιμετωπίζονταν με αυστηρά και επώδυνα μέσα, εκ των οποίων κυρίαρχη θέση κατείχε έως και το πρόσφατο παρελθόν η σωματική ποινή. Στη σημερινή εποχή οι παραπάνω μέθοδοι έχουν απαγορευτεί και αντικατασταθεί με άλλες παρεμβατικές ενέργειες, η καθεμιά από τις οποίες έχει διαφορετικό βαθμό αμεσότητας στο παράκουο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει από αυτές ο εκπαιδευτικός τις αρμόζουσες για κάθε περιστατικό. Το τελευταίο, όμως, χρονικό διάστημα δίδεται μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη των περιστατικών μαθητικής απείθειας, εγχείρημα που εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως την προσωπικότητα του διδάσκοντος, τον ρόλο του διευθυντή, την ποιότητα και επάρκεια της σχολικής υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά. Στην επιτυχή εξασφάλιση και διατήρηση της πειθαρχίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, οι αμοιβές, η μίμηση προτύπου και η θέσπιση κανόνων ως μέσα ενίσχυσης της επιθυμητής συμπεριφοράς. Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 192 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Σερρών, η πλειοψηφία των οποίων δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως οι συνηθέστερες μορφές σχολικής απειθαρχίας είναι η βία και η επιθετικότητα και ανέδειξε ως βασική αιτία της ατίθασης μαθητικής στάσης την οικογένεια των παιδιών. Από τη συσχέτιση του φύλου των δασκάλων με τις απαντήσεις που παρείχαν διαπιστώθηκε, ακόμη, πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί καταφεύγουν περισσότερο στην παροχή αμοιβών και βραβείων έναντι των αρρένων διδασκόντων και υποστηρίζουν εντονότερα ότι η απουσία μαθημάτων διαχείρισης σχολικής τάξης στις βασικές σπουδές λειτουργεί ανασταλτικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων μαθητικής συμπεριφοράςel
heal.abstractThis work was conducted as part of postgraduate studies at the Department of Primary Education, Democritus University of Thrace in the field «School Pedagogy and Diversity in Education (Intercultural Education, Special Education) during the academic year 2013-2014. The aim is to explore the issue of school indiscipline from both theoretical and empirical terms. The student disorder is one of the most serious problems of school life, and to some extent concerns all the people involved in education. There is constant reference to children who are indifferent during the lesson, disturb their schoolmates, behave violently, call names or cause damage to public property. In previous years, these inappropriate actions and behaviors dealt with severely painful means among which corporal punishment was the most usual. At present the above methods have been banned and replaced with other interventionist actions, each of which has a different degree of immediacy to the disobedient child, so as the teacher to be able to choose the most appropriate one for each incident. Lately, however, greater emphasis is now given on prevention of incidents of disobedience, project that depends on various factors such as the personality of the teacher, the role of director, quality and adequacy of school logistics etc. The fees, the imitation model and the establishment of rules as instruments for reinforcing the desired behavior play an important role in order to succeed in securing and maintaining discipline. Finally, research was conducted on a sample of 192 primary school teachers in the prefecture of Serres, the majority of which stated, inter alia, that the most common forms of school indiscipline are violence and aggression and highlighted the family of the children as a key cause of the disorderly student behavior. As for the correlation of the gender of the teachers to the answers they provided, it was also found that female teachers contrary to male ones rely on providing compensation and awards in greater frequency and they support more strongly that the absence of courses in basic studies hold back the effective treatment of student behavioral problemsen
heal.advisorNameΚαραφύλλης, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΚαραφύλλης, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΚαρακατσάνης, Παναγιώτηςel
heal.committeeMemberNameΒεργέτη, Μαρίαel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages313 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoulgerisGrigorios.pdfΜεταπτυχιακή εργασία4.19 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10685
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1642
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons