Αποτελεσματική διδασκαλία: απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών (Master thesis)

Σταμάτη, Δήμητρα/ Stamati, Dimitra

Η έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία εδώ και δεκαετίες έχει ως στόχο να βελτιώσει και να εξελίξει το εκπαιδευτικό έργο. Με αυτήν ο μαθητής έχει τη δυνατό-τητα να κατανοήσει την καινούργια έννοια και να την χρησιμοποιήσει για να συνεχίσει στην επόμενη. Αναμφίβολα, σε μία αποτελεσματική διδασκαλία πρωταγωνιστικό ρό-λο έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της τάξης. Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της μεταγνώσης σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, σε μία αποτελεσματική διδασκαλία πολύ σημαντική θεωρείται και η προσφορά της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδι-κασία. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία και όλες τις παραμέ-τρους της. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η άποψή τους σχετικά με τον αποτελεσμα-τικό εκπαιδευτικό, τον αποτελεσματικό μαθητή, τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και το ρόλο του γονέα στην αποτελεσματική διδασκαλία. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποίησα τη δομημένη συνέντευξη με 5 ερωτήσεις διαμορφωμένες κατάλληλα καθώς το δείγμα αποτελείται από 10 μαθητές από το Πειραματικό Δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης και από 10 εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων στους νομούς της Αλεξανδρούπολης και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια θα παρου-σιαστούν με διαγράμματα όλες οι απαντήσεις και θα ακολουθήσει σύγκριση μεταξύ των απόψεων των δύο αυτών ομάδων αλλά και ανάλυση των κοινών σημείων και των διαφορών σχετικά με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας σε ότι αφορά την αποτελεσματική διδασκαλία
Alternative title / Subtitle: Effective teaching: teachers and students’ beliefs
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Effective teaching--Greece
Keywords: Αποτελεσματική διδασκαλία,Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός,Αποτελεσματικός μαθητής,Μεταγνώση,Effective teaching,Effective teacher,Effective student,Metacognition
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1522
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StamatiDimitra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1522
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons