Αποτελεσματική διδασκαλία: απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών (Master thesis)

Σταμάτη, Δήμητρα/ Stamati, Dimitra

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣταμάτη, Δήμητραel
dc.contributor.authorStamati, Dimitraen
dc.date.accessioned2017-11-23T06:34:28Z-
dc.date.available2017-11-23T06:34:28Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10828-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1522-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑποτελεσματική διδασκαλίαel
dc.subjectΑποτελεσματικός εκπαιδευτικόςel
dc.subjectΑποτελεσματικός μαθητήςel
dc.subjectΜεταγνώσηel
dc.subjectEffective teachingen
dc.subjectEffective teacheren
dc.subjectEffective studenten
dc.subjectMetacognitionen
dc.titleΑποτελεσματική διδασκαλία: απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητώνel
heal.typemasterThesis-
heal.secondaryTitleEffective teaching: teachers and students’ beliefsen
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 58-61el
heal.classificationEffective teaching--Greeceen
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2017-
heal.bibliographicCitationΔ. Σταμάτη, "Αποτελεσματική διδασκαλία: απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών", Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017el
heal.abstractΗ έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία εδώ και δεκαετίες έχει ως στόχο να βελτιώσει και να εξελίξει το εκπαιδευτικό έργο. Με αυτήν ο μαθητής έχει τη δυνατό-τητα να κατανοήσει την καινούργια έννοια και να την χρησιμοποιήσει για να συνεχίσει στην επόμενη. Αναμφίβολα, σε μία αποτελεσματική διδασκαλία πρωταγωνιστικό ρό-λο έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της τάξης. Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της μεταγνώσης σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, σε μία αποτελεσματική διδασκαλία πολύ σημαντική θεωρείται και η προσφορά της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδι-κασία. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία και όλες τις παραμέ-τρους της. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η άποψή τους σχετικά με τον αποτελεσμα-τικό εκπαιδευτικό, τον αποτελεσματικό μαθητή, τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και το ρόλο του γονέα στην αποτελεσματική διδασκαλία. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποίησα τη δομημένη συνέντευξη με 5 ερωτήσεις διαμορφωμένες κατάλληλα καθώς το δείγμα αποτελείται από 10 μαθητές από το Πειραματικό Δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης και από 10 εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων στους νομούς της Αλεξανδρούπολης και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια θα παρου-σιαστούν με διαγράμματα όλες οι απαντήσεις και θα ακολουθήσει σύγκριση μεταξύ των απόψεων των δύο αυτών ομάδων αλλά και ανάλυση των κοινών σημείων και των διαφορών σχετικά με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας σε ότι αφορά την αποτελεσματική διδασκαλία
heal.abstractThis research about effective teaching through the past decades aims to improve and develop teachers’ work. The student has the ability to understand the new piece of knowledge and use it for achieving the next one. Undoubtedly, at an effective teach-ing teachers and students have a protagonist role. In that procedure equally significant is considered the role of metacognition. Furthermore, at an effective teaching very im-portant is the advent of technology. In this research have been investigated the beliefs of teachers and pupils of primary school about effective teaching and all the perspec-tives that concerns. In particular, it has been studied their opinion about effective teacher, effective student, appropriate method of teaching and parent’s role for effec-tive teaching. In terms of methodology, I employed a structured interview consisting of 5 questions since the sample involved 10 students of experimental primary school of Alexandroupolis and 10 teachers of primary school from Alexandroupolis and East Thessaloniki. Then, diagrams of all the answers of the two groups will be presented and compared. Finally, there will be a compare between the commons and the differ-ences of those answers with the findings of bibliography that concerns effective teaching
heal.advisorNameΜακρής, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΜακρής, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΚαραφύλλης, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΣτραβάκου, Πελαγίαel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages78 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StamatiDimitra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1522
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons