Διαχρονική παρακολούθηση και πρόβλεψη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Στροπίου, Αγγέλα/ Κουλουβάκου, Μαρίνα-Μαρία/ Stropiou, Angela/ Koulouvakou, Marina-Maria

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣτροπίου, Αγγέλαel
dc.contributor.authorΚουλουβάκου, Μαρίνα-Μαρίαel
dc.contributor.authorStropiou, Angelaen
dc.contributor.authorKoulouvakou, Marina-Mariaen
dc.date.accessioned2018-01-08T08:10:53Z-
dc.date.available2018-01-08T08:10:53Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10856-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1561-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕπικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξηel
dc.subjectΨυχομετρικό εργαλείοel
dc.subjectΓλωσσική καθυστέρησηel
dc.subjectCommunication and language developmenten
dc.subjectPsychometric testen
dc.subjectLanguage disordersen
dc.titleΔιαχρονική παρακολούθηση και πρόβλεψη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίαςel
dc.titleLongitudinal follow-up and prediction of language development of preschool and early school – age children
heal.typebachelorThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 86-90el
heal.classificationLanguage acquisition--Testingen
heal.dateAvailable2018-01-08T08:11:53Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2017-06-
heal.bibliographicCitationΑ. Στροπίου, Μ.-Μ. Κουλουβάκου, "Διαχρονική παρακολούθηση και πρόβλεψη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας", Πτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017el
heal.abstractΗ πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση αποτελεί συχνά προπομπό μελλοντικών γλωσσικών διαταραχών οι οποίες αν δεν διαγνωστούν και δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά πολλούς τομείς της ανάπτυξης των παιδιών (π.χ. σχολική επίδοση, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη). Στα πλαίσια αυτά, η πρώιμη αξιολόγηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης των μικρών παιδιών αποτελεί σημαντική ανάγκη της κλινικής και εκπαιδευτικής πρακτικής και έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνητικών προσπαθειών. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονται στον έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό και διαχωρισμό των περιπτώσεων γλωσσικής καθυστέρησης, οι οποίες απαιτούν άμεση παρέμβαση, από αυτές για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στα πλαίσια αυτά, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την προβλεπτική ικανότητα του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης [ΤΕΑ] ενός ερωτηματολογίου γονέων για την πρώιμη αξιολόγηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 7 έως 30 μηνών, το οποίο αναπτύχθηκε και σταθμίστηκε στην Ελλάδα (Καρούσου & Πετρογιάννης, 2014). Για τις ανάγκες της έρευνας δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, ειδικά διαμορφωμένο για την παρούσα μελέτη, το οποίο χορηγήθηκε σε 80 γονείς παιδιών που είχαν συμμετάσχει στη μελέτη στάθμισης του ΤΕΑ πριν από 5 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν, μεταξύ άλλων, πως οι βαθμολογίες (ποσοστιαία κατάταξη) που είχαν λάβει τα παιδιά αυτά στις δύο βασικές κλίμακες του ΤΕΑ όταν ήταν 7 έως 30 μηνών σχετίζονται με το κατά πόσο τα παιδιά αυτά σήμερα έχουν διαγνωστεί με κάποια γλωσσική διαταραχή. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως το ΤΕΑ μπορεί να αναδειχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρόβλεψη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, και για τον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών σε κίνδυνο για γλωσσικές διαταραχέςel
heal.abstractEarly expressive language delay is often a predictor of future language disorders, which, if they are not diagnosed and treated, can have important consequences in many areas of child development (e.g. school achievement, cognitive, social, emotional development). For that reason, the early screening of communicative and language development in young children, as well as the prediction of their subsequent development, are in the focus of recent research. The aim of this study is to examine the predictive validity of Communication Development Report [CDR], a new parent questionnaire for the early screening of the communication and linguistic development of Greek-speaking children aged 7 to 30 months, which has been developed and standardized recently (Karousou & Petrogiannis, 2014). For the needs of this study, a questionnaire was administered to 80 parents of children who had participated in the standardization study of the CDR, 5 years ago. Results showed that the percentiles attributed to children when they were 7 to 30 months old in the two principal scales of the CDR, are related to whether these children are diagnosed today with a language disorder. Based on these results, we can conclude that the CDR could be proven to be a useful instrument for the prediction of language development and the early detection of children at risk for language disordersen
heal.advisorNameΚαρούσου, Αλεξάνδραel
heal.committeeMemberNameΚαρούσου, Αλεξάνδραel
heal.committeeMemberNameΜακρής, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΜπρουσκέλη, Βασιλικήel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages96 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StropiouA.KoulouvakouM.-M.pdfΠτυχιακή εργασία2.33 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10856
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1561
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons