Διερεύνηση του εννοιολογικού πεδίου εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για την κοινωνική διάσταση της αειφορίας (Master thesis)

Πολύζου, Αναστασία/ Polizou, Anastasia

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, από της πρώτες προσπάθειες διατύπωσης ενός ορισμού (WCED, 1987) αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύπλοκη, με ασάφειες και αντιφάσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών του νομού Καβάλας σχετικά με την αειφορία και την κοινωνική αειφορία. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν από τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η φαινομενογραφική προσέγγιση, με βάση την οποία γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι ποιοτικά διαφορετικοί τρόποι κατανόησης της αειφορίας - της κοινωνικής αειφορίας καθώς και ο τρόπος σύνδεσής τους από τις νηπιαγωγούς του νομού Καβάλας. Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας, οι έννοιες της αειφορίας και της κοινωνικής αειφορίας αναδύχθηκαν τόσο σε πολυσύνθετες έννοιες που περιλαμβάνουν διαφορετικές πτυχές όσο και σε έννοιες με κοινά σημεία σύνδεσης.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Keywords: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,Αειφορία,Αειφόρος ανάπτυξη,Κοινωνική αειφορία,Φαινομενογραφία,Environmental education,Sustainability,Sustainable development,Social sustainability,Phenomenography
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10995
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9781
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PolizouΑ_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία2.09 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10995
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9781
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons