Η μεταβολή των αστικών συνηθειών των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης ως παράγοντας επαναδιαμόρφωσης του δομημένου αστικού τοπίου της οθωμανικής πρωτεύουσας στα τέλη του 19ου αιώνα (Master thesis)

Τσαπάνης, Χρήστος/ Tsapanis, Christos

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η μεταβολή των αστικών συνηθειών των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης λειτουργεί ως παράγοντας επαναδιαμόρφωσης του δομημένου αστικού τοπίου της πλέον εμβληματικής περιοχής της οθωμανικής πρωτεύουσας στα τέλη του 19ου αιώνα, της συνοικίας του Πέρα / Beyoğlu. Αρχικά, παρουσιάζονται οι ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι οθωμανικές κυβερνήσεις επιχειρούν να αναστείλουν την πορεία παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιδιώκοντας τον εξευρωπαϊσμό / εκδυτικισμό των στρατιωτικών και διοικητικών δομών του κρατικού μηχανισμού· αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται γεωγραφικά στην περιοχή του Πέρα λόγω των ευνοϊκών οικονομικών, κοινωνικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών του τόπου. Στη συνέχεια περιγράφεται η εξέλιξη της πολεοδομικής μορφής και της αρχιτεκτονικής όψης της περιοχής ως τμήμα της γενικότερης πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας της Κωνσταντινούπολης από την εποχή της πρώτης αστικής εγκατοίκησης μέχρι και τον 19ο αιώνα. Επίσης, αναλύονται τα βασικά γνωρίσματα των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων που συγκροτούνται στην περιοχή του Beyoğlu την παραπάνω περίοδο και οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια εκπληκτική ποικιλία εθνοθρησκευτικών και γεωγραφικών προελεύσεων, γλωσσικών εκφάνσεων και νομικής υπόστασης. Τέλος καταγράφονται χώροι θρησκευτικών και κοσμικών λειτουργιών που οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες ανεγείρουν στα τέλη του 19ου αιώνα, επαναδιαμορφώνοντας το τμήμα του αστικού χώρου στο οποίο κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κοινωνικά και εισάγοντας νέες αντιλήψεις ως προς την πολεοδομική οργάνωση και λειτουργία αλλά και την αρχιτεκτονική όψη της πόλης· με αυτόν τον τρόπο η περιοχή του Πέρα / Beyoğlu μεταμορφώνεται σε μια ιδιότυπη ευρωπαϊκής αισθητικής αστική περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας, χωρίς να χάνουν την ιδιαίτερη εθνοθρησκευτική τους ταυτότητα, βιώνουν τον κοσμοπολιτισμό της οθωμανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα.
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της συνοικίας του Πέρα (Beyoğlu)
the case of the Beyoğlu district.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Sociology, Urban
Keywords: Αρμένιοι,Εβραίοι,Λεβαντίνοι,Τανζιμάτ,Δομημένο αστικό περιβάλλον,Armenians,Jews,Levantines,Tanzimat,Urban environment
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9783
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsapanisC_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία2.12 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9783
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons