Διερεύνηση των γνώσεων ενηλίκων σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων (Master thesis)

Μυλωνά, Παρασκευή/ Mylona, Paraskevi

Ο κύκλος του νερού και η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, καθώς το νερό είναι το βασικότερο αγαθό για την επιβίωση όλων των οργανισμών πάνω στον πλανήτη. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση γύρω από τέτοια θέματα, όχι μόνο των μαθητών που εντάσσονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και των ενηλίκων. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικότερη μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία, καθίσταται αναγκαία η εκ των προτέρων διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων των διαφόρων ηλικιακών ομάδων γύρω από σχετικά θέματα. Η παρούσα εργασία αφορά σε μια τέτοια διερεύνηση με υποκείμενα ενήλικες από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο και αποτύπωσε το γνωστικό τους επίπεδο σε θέματα που σχετίζονται με το νερό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότεροι ενήλικες αγνοούν σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με το νερό και μολονότι διαφαίνεται η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον κύκλο του νερού, καταδεικνύεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Επίσης, γίνεται κατανοητό πως τα περιβαλλοντικά προγράμματα δεν έχουν ευαισθητοποιήσει στο βαθμό που θα έπρεπε τους πολίτες. Το γεγονός αυτό πιθανώς αυξάνει το επίπεδο ανησυχίας για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας και για το κατά πόσο οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένως, κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Natural resources
Keywords: Κύκλος του νερού,Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων,Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,Water cycle,Water resources management and protection,Sustainable water resources management.,Environmental Education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9785
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MylonaP_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.93 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9785
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons