Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο με την αξιοποίηση των θεατρικών τεχνικών (Master thesis)

Γερμανού, Γεωργία/ Germanou, Georgia

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετάται η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση με την αξιοποίηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, η οποία σύμφωνα με έρευνες δημιουργεί συνθήκες ενεργητικής και διερευνητικής μάθησης στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, μεταβάλλοντας τον ρόλο μαθητών και εκπαιδευτικού. Παράλληλα, είναι δυνατόν να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για την κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων αλλά και ένα βιωματικό περιβάλλον, ικανό να αυξήσει τη συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία, προκειμένου να επικοινωνήσουν άμεσα και δημιουργικά με τα κείμενα, σύμφωνα με τον προσωπικό ορίζοντα εμπειριών τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας και επιδιώκονται μέσα από τη διδασκαλία αποσπασμάτων της Ιλιάδας στη Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση θεατρικών τεχνικών. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα με βασική ερευνητική μέθοδο την έρευνα-δράση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε αντιληπτό ότι οι θεατρικές τεχνικές αύξησαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Ιλιάδας και μέσα από διερευνητικές, βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι μαθητές οδηγήθηκαν στην κατανόηση των αποσπασμάτων που διδάχθηκαν. Την ίδια στιγμή, μέσα από συγκρίσεις με εμπειρίες τους από τη σημερινή εποχή αλλά και το προσωπικό τους βίωμα, διαπίστωσαν την επικαιρότητα του κειμένου, μεταβάλλοντας την οπτική τους για το μάθημα.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Theater--Study and teaching
Greek language, Ancient--Study and teaching
Keywords: Ιλιάδα,Παιδαγωγική του θεάτρου,Θεατρικές τεχνικές,Έρευνα-δράση,Iliad,Pedagogy of the theater,Drama techniques,Research action
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11000
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9786
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GermanouG_2019 .pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ3.36 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11000
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9786
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons