Η ετοιμότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Master thesis)

Νέδου, Πηνελόπη/ Nedou, Pinelopi

Η προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Ε.Π.Α.) είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε αυτοί να την εντάξουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κρίνεται απαραίτητο να διαθέτουν περιβαλλοντικές γνώσεις, στάσεις και αξίες, ικανότητες και δεξιότητες και την ικανότητα δράσης για το περιβάλλον (στόχοι της Ε.Π.Α.). Από την άλλη πλευρά, αυτοί χρειάζεται να διαθέτουν παιδαγωγικές γνώσεις σχετικά με την Ε.Π.Α.. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ετοιμότητά τους σχετικά με την Ε.Π.Α.. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, ενώ το δείγμα αποτελείται από πενήντα φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (μελλοντικοί δάσκαλοι και μελλοντικοί νηπιαγωγοί). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πιο πολλοί μελλοντικοί εκπαιδευτικοί παρόλο που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλους τους στόχους της Ε.Π.Α. πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην επίτευξη αυτών των στόχων. Επιπλέον, η πλειοψηφία των φοιτητών εκτιμά ότι στο μέλλον θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην εφαρμογή των καινοτομιών της Ε.Π.Α. στο σχολείο. Ωστόσο, όλοι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν κίνητρα για να ασχοληθούν με αυτήν. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι έχουν προετοιμαστεί για την Ε.Π.Α. από τα μαθήματα του Πανεπιστημίου, αλλά όχι απολύτως. Τέλος, όλοι οι φοιτητές με εξαίρεση δύο άτομα επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα για θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
the case of the pre-service teachers of the School of Educational Sciences of the Democritus University of Thrace
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Keywords: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί (φοιτητές),Education for the Environment and Sustainability,Primary Education,Future teachers (pre-service teachers)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9789
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NedouP_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία2.3 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9789
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons