Διερευνώντας την εθνική ταυτότητα μέσα από το διαδίκτυο (Master thesis)

Βασιλείου, Πελαγία Μαρία/ Vasileiou, Pelagia Maria

Η συνεχής ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), καθώς και η ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και η λειτουργία του ως άτυπου περιβάλλοντος μάθησης φαίνεται να αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση των εθνικών ταυτοτήτων. Ο διαμεσολαβημένος χώρος συνομιλίας και επικοινωνίας του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην δημιουργία «δυνητικών κοινοτήτων» οι οποίες μέσω της ανθρώπινης υποκειμενικότητας γεννούν νέους τρόπους αντίληψης της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, η συζήτηση για την εθνική ταυτότητα στο Διαδίκτυο αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης ως προς τους νέους τρόπους που χρησιμοποιούνται προκειμένου αυτή να συγκροτηθεί και να αναπαραχθεί. Αυτή η διαπίστωση προκάλεσε το ενδιαφέρον μου για την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο ως ένα άτυπο περιβάλλον μάθησης συμβάλλει στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας και λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την τυπική εκπαίδευση. Στόχος της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη τριών ιστοσελίδων διαφορετικής ιδεολογικής κατεύθυνσης ως προς την έννοια του έθνους έτσι ώστε να διατυπωθούν θεμελιωμένες θεωρητικές προτάσεις. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η εθνογραφία του Διαδικτύου η οποία προσαρμόζει τις διαδικασίες της συμμετοχικής παρατήρησης στα χαρακτηριστικά της διαμεσολαβημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, μέσα από την συμμετοχή μου στα τρία δυνητικά πεδία των ιστοσελίδων συλλέχθηκε το ερευνητικό υλικό με το εργαλείο του εθνογραφικού ημερολογίου. Στη συνέχεια, με την βοήθεια της θεμελιωμένης θεωρίας, τα δεδομένα που προέκυψαν, ταξινομήθηκαν σε αναλυτικές κατηγορίες. Στο τελικό στάδιο αυτής της ταξινόμησης προέκυψαν τα θεμελιωμένα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τους νέους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται η εθνική ταυτότητα στο Διαδίκτυο και την λειτουργία αυτού ως άτυπου περιβάλλοντος μάθησης, ανταγωνιστικού προς την τυπική εκπαίδευση.Τα θεμελιωμένα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για επόμενες ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερα δεδομένα και εκτενέστερη γνώση αναφορικά με την μελέτη της εθνικής ταυτότητας στο απεδαφοποιημένο περιβάλλον του Διαδικτύου.
Alternative title / Subtitle: συγκριτική μελέτη του περιεχομένου τριών ιστοσελίδων
a comparative study of the content of three websites
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: National characteristics
Keywords: Εθνική ταυτότητα,Εθνογραφία του Διαδικτύου,Θεμελιωμένη θεωρία,Εθνολογία,National identity,Netnography,Grounded theory,Ethnology
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11004
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9790
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VasileiouP.M_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία5.31 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11004
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9790
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons