Υποστηρικτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές δασκάλας χορού κατά τη διαδικασία εκμάθησης συλλογικών παραδοσιακών χορών σε άτυπο περιβάλλον μάθησης σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας (Master thesis)

Ξανθοπούλου, Βασιλική/ Xanthopoulou, Vasiliki

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των υποστηρικτικών παρεμβάσεων και των στρατηγικών που υιοθετεί η μη εξειδικευμένη δασκάλα χορού σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης παραδοσιακών χορών. Για τη διερεύνησή τους, αρχικά μελετήθηκαν οι συμπεριφοριστικές και οι γνωστικές-αλληλεπιδραστικές θεωρίες μάθησης, για να διαπιστωθούν οι παραδοχές τους για τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν θεωρητικά τα χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης των άτυπων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, σε αντιπαράθεση με αυτά των τυπικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Έμφαση δόθηκε στη μελέτη των στρατηγικών διδασκαλίας, εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη εφαρμογή τους στη διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών. Τέλος, μελετήθηκε η σημασία και ο ρόλος του χορού γενικά, αλλά και συγκεκριμένα η πορεία και ο ρόλος των ελληνικών παραδοσιακών χορών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η έρευνα ήταν το παιδικό τμήμα εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών ενός πολιτιστικού συλλόγου, στο οποίο φοιτούσαν 18 μαθητές ηλικίας 7-12 ετών και δίδασκε μια μη εξειδικευμένη δασκάλα χορού. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε ήταν ποιοτική: χρησιμοποιήθηκε η δομημένη παρατήρηση επτά συναντήσεων διδασκαλίας χορού με τη βοήθεια μίας δομημένης σχάρας παρατήρησης, έγιναν δύο συνεντεύξεις με τη δασκάλα χορού (πριν και μετά την παρατήρηση), μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου και τέλος, ανάλυση του καταστατικού του πολιτιστικού συλλόγου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η δασκάλα χορού υιοθετεί διαφορετικές στρατηγικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία γνωστών και άγνωστων χορών ή για χορούς που χορεύονται σε ημικύκλιο ή αντικριστά, ότι ο χρόνος που αφιερώνει στους άγνωστους χορούς είναι περισσότερος απ’ ότι στους γνωστούς και ότι οι στρατηγικές της αποτελούν συνδυασμό διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων. Τέλος, η πορεία της διδασκαλίας της παρουσιάζει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του τυπικού πλαισίου, ενώ όλη η οργάνωση και οι μέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ενός άτυπου πλαισίου.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Folk dancing, Greek--Study and teaching
Keywords: Άτυπο πλαίσιο,Διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών,Στρατηγικές διδασκαλίας χορού,Υποστηρικτικές παρεμβάσεις,Informal setting,Instruction of Greek traditional dances,Dance teacher strategies,Assistive interventions
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11006
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9792
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XanthopoulouV_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.97 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11006
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9792
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons