Τα κείμενα στα εγχειρίδια Νεοελληνικής γλώσσας ως κοινωνική διαδικασία: (Master thesis)

Μωυσιάδου, Μαρία/ Moysiadou, Maria

Η κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραμματισμού αποτελεί ένα θεμελιωδώς καινοτόμο εκπαιδευτικό παράδειγμα, που βασίζεται στην κατανόηση της φύσης της γλώσσας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνον της παραδοσιακής γραμματικής. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, «ο όρος κειμενικό είδος χρησιμοποιείται στην παιδαγωγική του γραμματισμού για να συνδέσει τις διαφορετικές μορφές που παίρνει το κείμενο, με τους ποικίλους κοινωνικούς σκοπούς». Αυτό σημαίνει ότι τα κειμενικά είδη αποτελούν κοινωνικές διαδικασίες, που τυποποιούνται με λογικά προβλέψιμους τρόπους σύμφωνα με τα πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης ενός συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα κειμενικά είδη προσφέρουν στο άτομο πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κοινωνικής επιρροής και κοινωνικής ισχύος. Όσον αφορά στη διδασκαλία της γλώσσας, η σχολική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να εισάγει τους μαθητές σε μια ποικιλία κειμενικών ειδών ευρείας γκάμας δυνατοτήτων κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετήσει τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, υπό το πρίσμα της κειμενοκεντρικής προσέγγισης του γραμματισμού. Ειδικότερα, έχοντας ως κριτήρια την αυθεντικότητα των κειμένων, τις κοινωνικές λειτουργίες των κειμένων, τον σκοπό του λόγου και τη σχέση του κειμένου με την εικονογράφησή του, επιχειρήθηκε μία ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των κειμένων των εγχειριδίων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να αποκαλυφθεί η υποκείμενη στόχευση των εγχειριδίων, όσον αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με μία ποικιλία κειμενικών ειδών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικοοικονομικούς πόρους στην ενήλικη ζωή τους. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αποκάλυψε ότι τα εγχειρίδια γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου δεν περιλαμβάνουν όλα τα κειμενικά είδη σε ισομερή αναλογία, καθώς υπερτερούν τα κειμενικά είδη που έχουν την τάση να περιγράφουν, να ενημερώνουν και γενικά να αναπαριστούν την πραγματικότητα με έναν αντικειμενικό και απρόσωπο τρόπο, περιορίζοντας τα κειμενικά είδη που προάγουν λειτουργίες της γλώσσας όπως η επιχειρηματολογία και η καθοδήγηση.
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση των εγχειριδίων γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
the case of the 5th and 6th grade Greek language textbooks in primary education
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Greek language, Modern--Study and teaching
Keywords: Εγχειρίδια ελληνικής γλώσσας,Λειτουργικός γραμματισμός,Εικονογράφηση,Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου,Greek language textbooks,Functional literacy,Illustration,Qualitative content analysis
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11007
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9793
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoysiadouM_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ5.56 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11007
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9793
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons