Το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Master thesis)

Γεωργιάδου, Χρυσούλα/ Georgiadou, Chrysoula

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μέσα από τις απόψεις των πολιτών και των μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι μέθοδοι επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, η περιβαλλοντική νομοθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα επιχειρεί να διερευνήσει τις προθέσεις των πολιτών ώστε να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης διερευνά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου από την παρούσα διαχείριση των απορριμμάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος 15 πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι 5 από αυτούς είχαν επιπλέον και την ιδιότητα του μέλους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπλέκονταν είτε στο σχεδιασμό είτε στη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο των απορριμμάτων του Δήμου. Για τη συλλογή του υλικού της έρευνας διενεργήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις, ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη με ανοιχτές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 13 ανοιχτές ερωτήσεις. Οι άξονες των ερωτήσεων της συνέντευξης ήταν τέσσερις: (1)Απόψεις των πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης (2) Απόψεις των πολιτών για τις μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων με τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, κίνητρα και ενημέρωση για την ενεργό συμμετοχή, (3) Απόψεις των πολιτών για την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», ενδεχόμενα συμμόρφωσης στη συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική, (4) Απόψεις των πολιτών για την ατομική ευθύνη στην διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων σε σχέση με το μέλλον του πλανήτη. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και υποβλήθηκαν σε κατηγοριοποίηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης προβληματίζονται με την περιβαλλοντική συμπεριφορά των συμπολιτών τους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ωστόσο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το περιβαλλοντικό φορτίο των επιλογών τους σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Προκύπτει ένας προβληματισμός για τον όγκο των απορριμμάτων αλλά δεν δείχνει να εξειδικεύεται σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Η σχέση ανάμεσα στο δήμο και τους δημότες, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας, η πληροφόρηση, η επιβράβευση των συνεπών πολιτών με οικονομικά και ηθικά ωφελήματα και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες αποτελούν κριτήρια για την ενεργότερη συμμετοχή στη διαδικασία της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση των πόρων διαπιστώνεται ελλιπής γνώση και στρεβλή αντίληψη για τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο περιβάλλον.
Alternative title / Subtitle: απόψεις πολιτών και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
the opinions of the citizens and of the local authorities
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Refuse and refuse disposal
Keywords: Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων,Δήμος Αλεξανδρούπολης,Μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων,Περιβαλλοντική νομοθεσία,Rational waste management,Municipality of Alexandroupolis,Methods of waste management,Environmental legislation
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9796
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GeorgiadouC_2016.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία2.77 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9796
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons