Σεξουαλική αγωγή και παιδιά προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Τσεσμελή, Στυλιανή/ Tsesmeli, Styliani

Η έναρξη της σεξουαλικής επικοινωνίας από την πρώιμη παιδική ηλικία και η συνέχισή της μέχρι την ενηλικίωση ενός ατόμου αλλά και μετέπειτα μπορεί να περιγραφεί ως Σεξουαλική Αγωγή. Η Σεξουαλική Αγωγή κρίνεται απαραίτητη για την εδραίωση της σεξουαλικής υγείας στον άνθρωπο. Οι γονείς επιθυμούν να παρέχουν Σεξουαλική Αγωγή στα παιδιά τους, εντούτοις τα ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν την ύπαρξη μίας απόστασης ανάμεσα στην καλή τους θέληση και πρόθεση από τη μία πλευρά και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει από την άλλη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι γονείς στη Σεξουαλική Αγωγή των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με το ρόλο τους ως προαγωγοί της Σεξουαλικής Αγωγής∙ αξιολογεί την άνεση που νιώθουν οι τελευταίοι στις συζητήσεις περί σεξουαλικότητας με τα παιδιά τους και ερευνά το βαθμό στον οποίο η δική τους σεξουαλική μάθηση επηρεάζει τη συμμετοχή τους στη Σεξουαλική Αγωγή των παιδιών τους. Για τους σκοπούς της έρευνας δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 29 ερωτήσεων που μοιράστηκε σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας. 193 γονείς συμμετείχαν στην έρευνα. Οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους ανέφεραν πως δεν έχουν λάβει επαρκή σεξουαλική ενημέρωση από τους δικούς τους γονείς, ιδίως στα πλαίσια των γνωστικών πληροφοριών. Εντούτοις, δήλωσαν πως τους έχει απασχολήσει αρκετά η Σεξουαλική Αγωγή των δικών τους παιδιών, την αντιμετωπίζουν θετικά και παρουσιάζονται δεκτικοί στην ιδέα συζητήσεων σεξουαλικού περιεχομένου μαζί τους. Βέβαια, η σχετική έλλειψη προετοιμασίας τους για αυτό τους το καθήκον επαληθεύει την απόσταση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Είναι αληθές πως η εξέταση των μεταβλητών της επικοινωνίας, της στάσης και της άνεσης αποκάλυψε μία αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Πλην όμως δεν κατέστη σαφές ποια είναι η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων, εάν, δηλαδή, είναι η θετική στάση ή/και η άνεση που αυξάνει την επικοινωνία ή εάν εκείνοι οι γονείς που επικοινωνούν με τα παιδιά τους έχουν θετικότερη στάση απέναντι στη διδασκαλία της σεξουαλικότητας και αναπτύσσουν κάποιο βαθμό άνεσης ως επακόλουθο. Είναι προφανές από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, ωστόσο, ότι οι μεταβλητές αυτές είναι σημαίνουσες και ως τέτοιες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε γονείς και στοχεύουν στην αύξηση της εμπλοκής τους στη Σεξουαλική Αγωγή των παιδιών τους.
Alternative title / Subtitle: αντιλήψεις και στάσεις γονέων
parents’ beliefs and attitudes
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Sex instruction for children
Keywords: Σεξουαλικότητα,Σεξουαλική Αγωγή,Προσχολική ηλικία,Αντιλήψεις γονέων,Σεξουαλική επικοινωνία,Sexuality,Sexual Education,Preschool age,Parents’ attitudes,Sexual communication
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9797
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsesmeliS_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.67 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9797
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons