Απόψεις εκπαιδευτικών για την επιρροή της ομηρικής και προκλασικής εποχής στο σχολείο σήμερα (Bachelor thesis)

Βουρδόγλου, Νικολέτα/ Vourdoglou, Nikoleta

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκπαίδευση στην ομηρική και προκλασική εποχή. Προχωρά σε σύγκρισή της με την εκπαίδευση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Παράλληλα μελετά τις επιμέρους διαφορές και ομοιότητες, καθώς φαίνεται ότι η εκπαίδευση αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας στη διαχρονία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές σε σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια. Οι αλλαγές αφορούν στις αξίες, τις στάσεις, ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Η μέθοδος που ακολούθησα στο πρώτο μέρος είναι βιβλιογραφική έρευνα και στο δεύτερο η ποιοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως μέθοδο συλλογής δεδομένων τη συνέντευξη. Το δείγμα αποτέλεσαν επτά εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και η έρευνα αποτυπώνει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη θέση του μαθητή κατά τις εξεταζόμενες περιόδους, αλλά και το σχολείο σήμερα. Αρχικά παρουσιάζεται το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας, τα πρότυπα της αγωγής και οι αξίες και οι στάσεις που το εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί στους εκπαιδευομένους. Στη συνέχεια, διατυπώνονται οι θέσεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με τον αντίκτυπο της ομηρικής και προκλασικής εκπαίδευσης, όπως αυτές ανιχνεύονται στο σύγχρονο σχολείο. Οι επιδράσεις αφορούν τα πρότυπα της αγωγής, το περιεχόμενο και τις στάσεις που προωθεί μέσα από τα παραδείγματα της Αθήνας και της Σπάρτης.
Alternative title / Subtitle: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education, Ancient--Greece
Education, Greek--History
Keywords: Ομηρική εποχή,Αρχαία Σπάρτη,Αρχαία Αθήνα,Homeric age,Ancient Sparta,Ancient Athens
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9805
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VourdoglouN_2018.pdfΠτυχιακή εργασία437.85 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9805
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons