Η χρήση του διαλόγου στη διδασκαλία (Master thesis)

Δεβετζή, Ευμορφία/ Devetzi, Evmorfia

Ο διάλογος, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη, αλλά και στη μάθηση των παιδιών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να προσεγγίσει σε θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο τη χρήση του στη σχολική αίθουσα, καθώς και τις απόψεις των εκπαιδευτικών που αφορούν την ανάπτυξή του κατά τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 89 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του βόρειου Έβρου, ενώ το ερευνητικό εργαλείο είναι το ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι έχει κατανοηθεί η σημασία της ανάπτυξης του διαλόγου στη διδασκαλία, αλλά η χρήση της βασίζεται περισσότερο στις ενέργειες του εκπαιδευτικού και λιγότερο στην αυτενέργεια των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τον διάλογο κυρίως σε μαθήματα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Γλώσσα. Οι μορφές που επιλέγονται είναι συνήθως η ερωταπόκριση και η συζήτηση. Η προετοιμασία, η εκκίνηση και η ολοκλήρωση του διαλόγου βασίζονται περισσότερο σε ενέργειες των εκπαιδευτικών και λιγότερο στις εξωτερικεύσεις των μαθητών. Κατά την εξέλιξη του διαλόγου οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να απευθύνονται στο σύνολο της τάξης και να μη βασίζονται απαραίτητα σε έναν, εκ των προτέρων, προγραμματισμένο διάλογο. Οι ερωτήσεις που θέτουν οι εκπαιδευτικοί προωθούν κατεξοχήν τη διατύπωση απόψεων και την ανάκληση πληροφοριών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χρήση του διαλόγου βοηθά ιδίως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια ενός θετικού σχολικού κλίματος και στην εκμάθηση δημοκρατικών πρακτικών. Η επάρκεια γνώσεών τους είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξή του. Ενώ η μαθητική συμμετοχή μπορεί να επηρεαστεί κυρίως από το κατάλληλο κλίμα, αλλά και από την προσωπικότητα του μαθητή.
Alternative title / Subtitle: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του βόρειου Έβρου
views of northern Εvros primary school teachers
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Teaching
Keywords: Διάλογος,Διδασκαλία,Εκπαιδευτικός,Μαθητής,Αλληλεπίδραση,Conversation,Teaching,Educator,Student,Interaction
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9819
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DevetziE_2018 .pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.91 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9819
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons