Το χιούμορ και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Master thesis)

Κετελνή, Αγγελική/ Ketelni, Angeliki

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται και διερευνά την προσέγγιση της έννοιας του χιούμορ ως ένα μέσο που συμβάλλει στη συμβολή της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της εργασίας είναι να προσδιοριστεί θεωρητικά η έννοια του χιούμορ -γενικά- και του χιούμορ στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας –ειδικά-, ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, σε εμπειρικό επίπεδο, η εργασία στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα του χιούμορ και κατά πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά, ως μέσο που εξελίσσει το μαθητή στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ειδικότερα, η εργασία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως ποια μορφή χιούμορ χρησιμοποιούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, αν το εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση και με ποιον τρόπο ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, αν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα των ίδιων των μαθητών στον τρόπο που χρησιμοποιούν το χιούμορ και αν τελικά η χρήση του χιούμορ συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, παρουσιάζονται οι έννοιες που αφορούν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και την αποτελεσματική διδασκαλία. Επίσης, προσεγγίζεται η έννοια του χιούμορ και παρατίθενται οι θεωρίες του και η επιρροή της χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς επίσης και οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, διερευνήθηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων οι απόψεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή του χιούμορ και τη συμβολή του στη μάθηση. Οι διαπιστώσεις της έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμες για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλους ερευνητές. Η παρούσα εμπειρική μελέτη έδειξε ότι η συμβολή του χιούμορ είναι αναμφισβήτητη και η εφαρμογή της αναγκαία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη εμβάθυνσης σε αυτή τη θεματική με περαιτέρω έρευνες στον ελληνικό χώρο.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Wit and humor in education
Keywords: Χιούμορ,Εκπαιδευτικοί,Αποτελεσματικότητα,Εκπαιδευτική διαδικασία,Humor,Teachers,Efficiency,Educational procedure
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9849
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KetelniA_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.12 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9849
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons