Αξιοποίηση της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων στην εκπαιδευτική έρευνα (Master thesis)

Τζιτζούδης, Απόστολος/ Tzitzoudis, Apostolos

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει κάποιες μεθόδους της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (ΑΚΔ) με εφαρμογές πάνω σε εκπαιδευτικά δεδομένα. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία γραφημάτων, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της και δίνονται ορισμοί για κάποια μέτρα κεντρικότητας ώστε να αποσαφηνιστεί η έννοια της συνάφειας μέσα στο δίκτυο. Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση της θεωρίας με την ΑΚΔ και κάποιες πρόσφατες εφαρμογές της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά δείγματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Το πρώτο αποτελείται από 681 μαθητές Γυμνασίου της Θράκης και το δεύτερο από 193 φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος. Τα δεδομένα της πρώτης έρευνας αποτελούνται από τις 40 ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές του Γυμνασίου, αποτελώντας τους κόμβους του δικτύου, και τις απαντήσεις τους, ενώ στη δεύτερη οι κόμβοι είναι τα 48 μαθήματα επιλογής του Παιδαγωγικού Τμήματος στα εξάμηνα σπουδών και οι επιλογές των φοιτητών. Τα δεδομένα του πρώτου δείγματος αναλύθηκαν ως προς τις κεντρικότητες βαθμού εγγύτητας και ενδιαμεσότητας, ξεχωριστά για κάθε νομό αλλά και συνολικά για όλους τους μαθητές. Επίσης τα δεδομένα του δεύτερου δείγματος αναλύθηκαν ως προς τις ίδιες κεντρικότητες. Από την πρώτη ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχουν ερωτήσεις στο τεστ οι οποίες είναι πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες γιατί κατέχουν κεντρικότερη θέση στο δίκτυο. Αντίστοιχα από τη δεύτερη ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχουν μαθήματα τα οποία συναντώνται πιο συχνά στις αλυσίδες που δημιουργούνται από τα επιλεγόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών. Συμπερασματικά, η χρήση και η αξιοποίηση μεθόδων της ΑΚΔ στην επεξεργασία και στην ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων μπορεί να αναδείξει σχέσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές, οι οποίες δε γίνονται ορατές με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Social networks--Research--Methodology
Education--Research
Keywords: Θεωρία γραφημάτων,Ανάλυση κοινωνικών δικτύων,Εκπαιδευτικά δεδομένα,Κεντρικότητα βαθμού,Graph theory,Social network analysis,Educational data,Degree centrality
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11071
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9857
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TzitzoudisA_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2.62 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11071
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9857
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons