Ο σχολικός εκφοβισμός και το σχολικό κλίμα (Master thesis)

Μώραλη, Μαγδαληνή/ Morali, Magdalini

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς τους. Οι ποικίλες μορφές του, καθώς και οι συνέπειες που δέχονται τα θύματα, αποτελούν θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς το σχολείο αποτελεί χώρο εκδήλωσης του φαινομένου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το σχολείο είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης του. Το σχολικό κλίμα επίσης, αποτελεί βασικό στοιχείο που καθορίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση μέσα από την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, της σχέσης ανάμεσα στο σχολικό εκφοβισμό και το σχολικό κλίμα. Ειδικότερα, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «σχολικό κλίμα» και «σχολικός εκφοβισμός» και γίνεται αναφορά στις μορφές του σχολικού εκφοβισμού και στους παράγοντες κινδύνου εκδήλωσής του. Στη συνέχεια, σε ξεχωριστό κεφάλαιο αναλύεται ο παράγοντας του σχολείου. Μέσα από το σχολείο αναδύεται ο όρος «σχολικό κλίμα» και εξετάζεται η σχέση του με τον σχολικό εκφοβισμό, καθώς και ο ρόλος του ως παράγοντας πρόληψης του φαινομένου. Τέλος, παρουσιάζονται προγράμματα παρέμβασης για τον σχολικό εκφοβισμό που είχαν σαν βασικό στοιχείο την αλλαγή του σχολικού κλίματος. Στο εμπειρικό μέρος, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των Δημοτικών σχολείων του Νομού Καβάλας, με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν τα εξής: α) οι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού; β) οι παράγοντες που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα; γ) η σχέση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και τον σχολικό εκφοβισμό; δ) ο ρόλος του σχολείου το σχολείου ως παράγοντας πρόληψης του εκφοβισμού. Από την έρευνα προκύπτει πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι το σχολείο αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού και συμφωνούν με τους παράγοντες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα. Επίσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις, θεωρούν πως η σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και σχολικού εκφοβισμού, είναι αμφίδρομη, οπότε ένα επηρεάζει αρνητικά το άλλο. Τέλος, από τους παράγοντες του σχολικού κλίματος, εκείνους που θεωρούν αποτελεσματικότερους στην πρόληψη του εκφοβισμού είναι το σύστημα κανόνων, τη συνεπή επιτήρηση των μαθητών και τη συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων.
Alternative title / Subtitle: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
theoretical and empirical approach
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Bullying in schools--Prevention
School environment
Keywords: Σχολικός εκφοβισμός,Θυματοποίηση,Σχολικό κλίμα,Πρόληψη,Bullying,Victimization,School climate,Prevention
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11072
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9858
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoraliM_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2.04 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11072
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9858
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons