Αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία των Εικαστικών στην προσχολική εκπαίδευση (Master thesis)

Πάνου, Κωνσταντινιά/ Panou, Konstantinia

Η παρούσα εργασία διερευνά τη συμβολή θεατρικών τεχνικών στην προσέγγιση έργων ζωγραφικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω θεατρικές τεχνικές: οι παγωμένες εικόνες, η ανίχνευση της σκέψης και της κοινωνικής κατάστασης, η καρέκλα των αποκαλύψεων, το περίγραμμα του χαρακτήρα, ο αυτοσχεδιασμός, η δραματοποιημένη αφήγηση και οι εικόνες από τη ζωή του χαρακτήρα. Ζητούμενο ήταν να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι θεατρικές τεχνικές ως δημιουργικές διδακτικές τεχνικές μπορούν να προωθήσουν τους γνωστικούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους που τίθενται κατά την προσέγγιση πινάκων ζωγραφικής στο νηπιαγωγείο. Με αφετηρία τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, οργανώθηκε η παρούσα έρευνα. Εφαρμόστηκε διδακτική παρέμβαση σε μαθητές ιδιωτικού νηπιαγωγείου ηλικίας 4-6 ετών. Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η έρευνα δράσης σύμφωνα με το μοντέλο σπειροειδούς ανάπτυξης του Stephen Kemmis. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους τρεις κύκλους παρέμβασης και η αξιολόγηση αυτών κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα των θεατρικών τεχνικών στη συνάντηση με το έργο τέχνης μέσα από την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της φαντασίας, του στοχασμού και της δημιουργικότητας των μαθητών. Η σύμπραξη της εικαστικής και της θεατρικής τέχνης διαμόρφωσε ένα ελκυστικό πλαίσιο μάθησης, δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα κι ενδιαφέρον στα νήπια για ενεργή συμμετοχή και δράση. Τέλος η Παιδαγωγική του Θεάτρου πρόσφερε μια μοναδική αισθητική εμπειρία κι ανοιχτό διάλογο με τις μορφές του πίνακα ζωγραφικής νοηματοδοτώντας την επαφή με τον Πολιτισμό.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Art--Study and teaching (Preschool)
Theater--Study and teaching
Keywords: Εικαστική αγωγή,Παιδαγωγική του θεάτρου,Θεατρικές τεχνικές,Αισθητική εμπειρία,Art education,Theatre pedagogy,Drama techniques,Aesthetic experience
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9865
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PanouK_2019.pdfΜεταπτυχιακή εργασία6.42 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9865
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons