Αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία των Εικαστικών στην προσχολική εκπαίδευση (Master thesis)

Πάνου, Κωνσταντινιά/ Panou, Konstantinia

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠάνου, Κωνσταντινιά-
dc.contributor.authorPanou, Konstantinia-
dc.date.accessioned2020-10-20T09:10:09Z-
dc.date.available2020-10-20T09:10:09Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11079-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9865-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΕικαστική αγωγήel
dc.subjectΠαιδαγωγική του θεάτρουel
dc.subjectΘεατρικές τεχνικέςel
dc.subjectΑισθητική εμπειρίαel
dc.subjectArt educationel
dc.subjectTheatre pedagogyel
dc.subjectDrama techniquesel
dc.subjectAesthetic experienceel
dc.titleΑξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία των Εικαστικών στην προσχολική εκπαίδευσηel
dc.titleExploitation of drama techniques in teaching Visual Arts in preschool educationel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 110-120el
heal.classificationArt--Study and teaching (Preschool)-
heal.classificationTheater--Study and teaching-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2019-10-23-
heal.abstractΗ παρούσα εργασία διερευνά τη συμβολή θεατρικών τεχνικών στην προσέγγιση έργων ζωγραφικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω θεατρικές τεχνικές: οι παγωμένες εικόνες, η ανίχνευση της σκέψης και της κοινωνικής κατάστασης, η καρέκλα των αποκαλύψεων, το περίγραμμα του χαρακτήρα, ο αυτοσχεδιασμός, η δραματοποιημένη αφήγηση και οι εικόνες από τη ζωή του χαρακτήρα. Ζητούμενο ήταν να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι θεατρικές τεχνικές ως δημιουργικές διδακτικές τεχνικές μπορούν να προωθήσουν τους γνωστικούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους που τίθενται κατά την προσέγγιση πινάκων ζωγραφικής στο νηπιαγωγείο. Με αφετηρία τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, οργανώθηκε η παρούσα έρευνα. Εφαρμόστηκε διδακτική παρέμβαση σε μαθητές ιδιωτικού νηπιαγωγείου ηλικίας 4-6 ετών. Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η έρευνα δράσης σύμφωνα με το μοντέλο σπειροειδούς ανάπτυξης του Stephen Kemmis. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους τρεις κύκλους παρέμβασης και η αξιολόγηση αυτών κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα των θεατρικών τεχνικών στη συνάντηση με το έργο τέχνης μέσα από την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της φαντασίας, του στοχασμού και της δημιουργικότητας των μαθητών. Η σύμπραξη της εικαστικής και της θεατρικής τέχνης διαμόρφωσε ένα ελκυστικό πλαίσιο μάθησης, δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα κι ενδιαφέρον στα νήπια για ενεργή συμμετοχή και δράση. Τέλος η Παιδαγωγική του Θεάτρου πρόσφερε μια μοναδική αισθητική εμπειρία κι ανοιχτό διάλογο με τις μορφές του πίνακα ζωγραφικής νοηματοδοτώντας την επαφή με τον Πολιτισμό.el
heal.abstractThe present work explores the contribution of the use of drama techniques to the approximation of art work by children of preschool age. In this context, the following drama techniques were used: the still images, the talking freeze-talking tracking, the hot seating, the role on the wall, the improvisation, the story theatre and a day in life of a character. The aim was to investigate how drama techniques as innovative teaching techniques can promote cognitive and psychosocial goals when approaching paintings in kindergarten. Starting from the improvement and enrichment of the educational process in combination with the professional development and learning of the teacher-researcher, the present research was organized. A teaching intervention was implemented in private kindergarten students aged 4-6 years. The research method used was the action research according to the spiral development model of Stephen Kemmis. The data collected from the three intervention cycles and their evaluation demonstrated the effectiveness of drama techniques in meeting the artwork through the development of observation, attention, imagination, reflection and creativity of students. The partnership of Art and theatrical arts formed an attractive learning framework, created motivation and interest in toddlers for active participation and action. Finally, the Theatre Pedagogy offered a unique aesthetic experience and an open dialogue with the forms of the painting making contact with the elements of civilization.el
heal.advisorNameΠαπαδόπουλος, Συμεών-
heal.committeeMemberNameΠαπαδόπουλος, Συμεών-
heal.committeeMemberNameΘεοδώρου, Δημήτριος-
heal.committeeMemberNameΜάρκος, Άγγελος-
heal.committeeMemberNamePapadopoulos, Symeon-
heal.committeeMemberNameTheodorou, Dimitrios-
heal.committeeMemberNameMarkos, Angelos-
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages144 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PanouK_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ6.42 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9865
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons