Ετερότητα και κρίση στη σύγχρονη Ελλάδα. Στρατηγικές επιβίωσης και πρακτικές ενσωμάτωσης H περίπτωση των παλιννοστούντων μαθητών της Ορεστιάδας (Master thesis)

Ζαχάκη, Αναστασία/ Zachaki, Anastasia

Η παρούσα μελέτη αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο σκέλη που συνδέονται με την εκπαίδευση. Το πρώτο είναι η ετερότητα και το δεύτερο η κρίση. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και στην ελληνική κοινωνία στην περιοχή της Ορεστιάδας. Σε επόμενη φάση θα γίνει λόγος για την εκπαιδευτική πορεία αυτών των μαθητών από την περίοδο που έφθασαν στην Ελλάδα και εάν η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα τους επηρέασε. Για να επιτευχθεί αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε επιτόπια εθνογραφική έρευνα με τη διενέργεια επιλεγμένων συνεντεύξεων με 5 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της Ορεστιάδας, προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία και η πορεία των παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία καθώς και κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση της οικονομικής κρίσης και της εκπαιδευτικής εικόνας των μαθητών αυτών. Επιπρόσθετα συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και σε 5 ενήλικους παλιννοστούντες από την ΠΣΕ που κατοικούν στην πόλη της Ορεστιάδας με σκοπό να διερευνηθεί αρχικά η διαγενεακή προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό σχολείο, στη συνέχεια οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά τον ερχομό τους στην Ελλάδα και τέλος πως βιώνουν την οικονομική κρίση στην Ορεστιάδα τα τελευταία χρόνια.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Multicultural education--Greece
Children of immigrants--Education--Greece
Keywords: Παλιννοστούντες,Οικονομική κρίση,Εκπαίδευση,Ετερότητα,Repatriates,Financial crisis,Education,Diversity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11082
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9868
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZachakiA_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ785.75 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11082
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9868
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons