Κυτταρογενετική μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων αστικού υποβάθρου σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα in vitro (Bachelor thesis)

Αργυρού, Νικολέτα

The following study was accomplished at the laboratory of Genetics of the Medical School of Democritus University of Thrace, under the supervision of Professor Theodore S. Lialiaris, with the help of Professor Konstantini Samaras and her colleagues from the Department of Chemistry of Aristotle University of Thessaloniki. The purpose of this research was to study the effect of airborne particulate matter, collected in Thessaloniki during the winter 2012-13, on human chromosomes and cells in vitro. For this aim, they were collected different sizes of aerosols (Ultrafine (<0.49mm), Submicron (0.49-0.97mm), Fine (0.97-3mm) and Coarse (3-> 7mm)) from Eptapyrgio, an suburb area and each fraction was added to cultures of lymphocytes. This fractions were examined for Sister Chromatid Exchanges (SCEs), as a marker of genotoxicity, the Proliferation Rate Index (RPI) and the Mitotic Index (MI), as cytotoxicity marker. In the results the SCEs were found increased at the PM fraction in comparison to the control cultures. The Submicron and Fine fractions, in average, showed a higher effect on lymphocytes in comparison to the remaining fractions. The evaluation of the R.P.I. and the M.I. showed a low effect on the cytostaticity and the cytotoxicity. From the comparison of the fractions of the different solvents we take the conclusion that the particles with stronger polarity causes a higher toxicity on the lymphocytes.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Particulate matter
Keywords: Particulate matter,Lymphocytes,Effect,Αιωρούμενα σωματίδια,Λεμφοκύτταρα,Επίδραση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12767
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11535
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ArgyrouN_2014.pdfΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασία16.25 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12767
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons