Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών από συντηρητικά των τροφίμων σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου in vitro (Bachelor thesis)

Φραγκιαδουλάκη, Ειρήνη

The following study was accomplished at the Genetic Laboratory of the Medical Department of Democritus University of Thrace, under the supervision of Professor Theodore S. Lialiaris. The aim of this study was the cytogenetic monitoring of chromosomal fragility with Food Additives and more specificly with Benzoic Acid. The cytogenetic methodology used in our study, was the Sister Chromatid Exchanges technique. Fluorescence plus Giemsa (FPG) method was used in order to dye chromosomes. FPG method is a developed version of SCEs which helps to avoid using radioisotopes. Proliferation Rate Index (PRI) and Mitotic Index (MI) were also counted. Campto, an original alkyliotic agent, was used in our in vitro experiments. Campto is widely used in the fight against cancer and it is a genotoxic and cytotoxic agent which induces SCEs and that's why it was used in our experiments as a positive control.Our results showed, that after Campto addition in human lymphocytes cultures in our in vitro experiments, the chromosomes, that interact with Benzoic acid, are fragile enough and there was an increase in the cytostatic and cytotoxicity levels.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Lymphocytes
Keywords: Lymphocytes,Cytogenetic lesions,Food preservatives,Λεμφοκύτταρα,Κυτταρικές βλάβες,Συντηρητικά τροφίμων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12823
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11591
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FragkiadoulakiE_2014.pdfΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασία15.5 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12823
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11591
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons