Μεταβολή της βιολογικής συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων 22Rv1, πριν και μετά την εγκατάσταση αλλομοσχεύματος σε ανοσοανεπαρκή θήλεα και άρρενα ποντίκια SCID (Bachelor thesis)

Κορμέντζα, Ελισάβετ

Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί, όπως αναφέρει και ο τίτλος της, σχετίζεται με τη μελέτη του καρκίνου του προστάτη. Πιο συγκεκριμένα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά το μικροπεριβάλλον του όγκου στην ανάπτυξη του καρκίνου. Καθώς ο προστάτης είναι ένα όργανο που βρίσκεται αποκλειστικά στο ουρογεννητικό σύστημα του ανδρός (και των αρσενικών γενικότερα), εξετάσαμε αν υπάρχει κάποια διαφορά στην ανάπτυξη του νέου όγκου όταν αυτός αναπτύχθηκε σε αρσενικό και όταν αναπτύχθηκε σε θηλυκό ποντίκι. Πιο συγκεκριμένα αφού έγινε η έγχυση της καρκινικής σειράς 22Rv1 σε αρσενικό και θηλυκό SCID ποντίκι, δημιουργήθηκε ο νέος όγκος. Το ζώο θυσιάστηκε, ο όγκος αφαιρέθηκε και δημιουργήθηκαν 2 νέες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Αφού η παλιά και οι 2 νέες σειρές καλλιεργήθηκαν παράλληλα διεξήχθησαν σε αυτές πειράματα (Alamar Blue Assay, PCR, Western Blot) για τον έλεγχο της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των κυττάρων. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων συμπεράναμε πως τα κύτταρα που προέκυψαν από τον όγκο που αφαιρέθηκε από το αρσενικό ποντίκι ήταν πιο επιθετικά όχι μόνο σε σχέση με τα θηλυκά αλλά και σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα (control) κυτταρική σειρά.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Prostate—Cancer
Keywords: Prostate cancer,Sever compinated immunodeficiency mice,Androgen receptors,Καρκίνος του προστάτη,Ανοσοεπαρκή ποντίκια,Ανδρογονικοί υποδοχείς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11662
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KormentzaE_2018.pdfΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασία2.62 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11662
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons