Η επίδραση τριών αγώνων καλαθοσφαίρισης στη δύναμη καλαθοσφαιριστών κατά την διάρκεια ενός αγωνιστικού μικρόκυκλου (Bachelor thesis)

Βίτκας, Γεώργιος

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΒίτκας, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2022-11-09T13:12:52Z-
dc.date.available2022-11-09T13:12:52Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15116-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13864-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΙσοκίνησηel
dc.subjectΔύναμηel
dc.subjectΜυϊκή βλάβηel
dc.subjectΚαλαθοσφαίρισηel
dc.subjectIsokineticen
dc.subjectStrengthen
dc.subjectMuscle damageen
dc.subjectBasketballen
dc.titleΗ επίδραση τριών αγώνων καλαθοσφαίρισης στη δύναμη καλαθοσφαιριστών κατά την διάρκεια ενός αγωνιστικού μικρόκυκλουel
heal.typebachelorThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 39-43el
heal.classificationMuscle strength--Testingen
heal.dateAvailable2022-11-09T13:13:52Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούel
heal.publicationDate2016-
heal.abstractΕξετάστηκαν οι μεταβολές της απόδοσης της ισοκινητικής δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος, κατά τη διάρκεια και μετά από τρεις αγώνες καλαθοσφαίρισης. Οι παίκτες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα ελέγχου (Ν=8 συμμετείχε μόνο στις μετρήσεις και στις προπονήσεις) και σε ομάδα παρέμβασης (συμμετείχε επιπλέον, σε τρεις αγώνες καλαθοσφαίρισης η οποία διαχωρίστηκε σε ομάδα με υψηλό (Ν=9) και μέτριο χρόνο συμμετοχής (Ν=9)). Οι συμμετέχοντες προπονήθηκαν καθημερινά για μία εβδομάδα, όπου αξιολογήθηκε καθημερινά ο ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός, μετρήθηκε σε ισοκινητικό δυναμόμετρο, η ισομετρική μέγιστη ροπή στις 60ο, καθώς η έκκεντρη και σύγκεντρη μέγιστη ροπή των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος σε γωνιακή ταχύτητα 60ο/sec και 180ο/sec και στη συνέχεια πραγματοποίησαν τους τρεις αγώνες, όπου υποβλήθηκαν στις ίδιες μετρήσεις πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, 24, 48 και 72 ώρες μετά τον τρίτο αγώνα. Παράλληλα, υπολογίστηκε η συμβατική και λειτουργική αναλογία. Στην ομάδα ελέγχου, οι αθλητές παρουσίασαν φυσιολογικές τιμές και αυτές δεν επηρεάστηκαν από τη συμμετοχή τους στην προπόνηση κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματος προπόνησης. Στην πειραματική ομάδα: α) εμφανίστηκε ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός, τόσο στους καμπτήρες, όσο και στους εκτείνοντες μύες του γόνατος (P<0.05), β) όλες οι μορφές δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών του γόνατος προσέγγισαν την κατώτερη τιμή τους πριν τον 3ο αγώνα και 24 ώρες μετά τον αγώνα (P<0.05), γ) η έκκεντρη μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος εμφάνισε μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την σύγκεντρη μέγιστη ροπή (P<0.05), δ) η μείωση της δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τους εκτείνοντες (P<0.05), ε) η μείωση της δύναμης ήταν μεγαλύτερη στις 180ο/sec (P<0.05), στ) η λειτουργική ii αναλογία έδειξε να είναι περισσότερο ευαίσθητη στην επαγόμενη κόπωση, επιδεικνύοντας μία παρατεταμένη μείωση μέχρι και 24 ώρες μετά τον 3ο αγώνα (P<0.05). Συμπερασματικά φάνηκε ότι η αποκατάσταση της δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών του γόνατος, μετά από τρεις διαδοχικούς αγώνες, μπορεί να σχετίζεται με την επιβάρυνση και τις έκκεντρες ενέργειες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων, όπως και με το επίπεδο φυσικής κατάστασης των αθλητών.el
heal.abstractWas examined the temporal changes of isokinetic strength performance of knee flexor and extensor, during and after three basketball games. Players were randomly assigned to a control (N=8, participated only in measurements and practices) and experimental group (participated also in three basketball games and assigned to a long time (N=9) and a moderate time played group (N=9)). Participants trained daily for a week, muscle damage was assessed daily, maximum isometric torque to the angle of 60 degrees, as well as eccentric and concentric peak torque of knee flexors and extensors at the angular velocity of 60ο/sec and 180ο/sec were measured daily on an isokinetic dynamometer and when the three games started were measured at the same trials at baseline of every game, 24 hours, 48 hours and 72 hours after the third game. Parallel, functional and conventional ratios were calculated. Athletes showed normal values which were not affected by their participation in training during the week’s training program in the control group. In the experimental group: a) found muscle damages both the knee flexors and knee extensors (P<0.05), b) all types of strength of knee flexors and knee extensors approached the lower value before the 3rd game and 24 hours after the 3rd game (P<0.05), c) eccentric peak torque of knee flexors demonstrating a greater reduction than concentric peak torque (P<0.05), d) strength deterioration of knee flexors was greater than knee extensors (P<0.05), e) strength deterioration was greater at 180ο/sec (P<0.05), f) the functional ratio was more sensitive to induced fatigue, demonstrating a more prolong decline until 24 hours after the 3rd game. In conclusion, showed that recovery kinetics of knee flexor and extensor strength after three basketball games may be related on game physical overload, the amount of eccentric actions performed during the games and players’ physical condition level.en
heal.advisorNameΧατζηνικολάου, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΧατζηνικολάου, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΦατούρος, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΚασαμπαλής, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameChatzinikolaou, Athanasiosen
heal.committeeMemberNameFatouros, Ioannisen
heal.committeeMemberNameKasampalis, Athanasiosen
heal.academicPublisherΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPagesviii, 43 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VitkasG_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία607.93 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15116
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13864
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons