School-family-community partnership: (Bachelor thesis)

Γούλα, Κωνσταντίνα/ Μασσέ, Μαρία/ Goula, Konstantina/ Masse, Maria

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΓούλα, Κωνσταντίναel
dc.contributor.authorΜασσέ, Μαρίαen
dc.contributor.authorGoula, Konstantinaen
dc.contributor.authorMasse, Mariaen
dc.date.accessioned2023-07-06T08:03:05Z-
dc.date.available2023-07-06T08:03:05Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16572-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15306-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότηταςel
dc.subjectΝηπιαγωγείοel
dc.subjectΓονική εμπλοκήel
dc.subjectΑντιλήψειςel
dc.subjectΔιαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλονταel
dc.subjectFamily-school-community collaborationen
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectParental involvementen
dc.subjectPerceptionsel
dc.subjectCulturally diverse profilesen
dc.titleΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας:el
dc.titleSchool-family-community partnership:en
heal.typebachelorThesis-
heal.secondaryTitleαντιλήψεις εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών νηπιακής ηλικίας από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλονταel
heal.secondaryTitleperceptions of teachers, parents and preschool children from different cultural backgroundsen
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 140-151el
heal.classificationEducation, Preschool--Parent participationen
heal.dateAvailable2023-07-06T08:04:05Z-
heal.languageelen
heal.accessfreeen
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικίαel
heal.publicationDate2023-06-29-
heal.abstractΟι σύγχρονες έρευνες έχουν αναδείξει τη σημασία τους ζητήματος συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Σύμφωνα με πλήθος ευρημάτων, είναι σημαντικό, η οικογένεια και το σχολείο να καλλιεργούν μια ουσιαστική συνεργασία, η οποία θα εμπλέκει και την κοινότητα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει από κοινού. Η συνεργασία με την οικογένεια και το σύγχρονο σχολείο αποτελεί παράγοντα ποιοτικής και αποτελεσματικής μάθησης. Τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο του κοινωνικοπαιδαγωγικού προσανατολισμού της προσχολικής εκπαίδευσης, η συνεργασία αυτή έχει την έννοια της συνεκπαίδευσης καθιστώντας το νηπιαγωγείο κοινότητα μάθησης και σημαντικό παράγοντα κοινωνικής αλλαγής. Σε περιπτώσεις που φοιτούν στο σχολείο μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα η συνεργασία είναι ακόμη πιο αναγκαία, καθώς θεωρείται βασική προϋπόθεση για τον εμπλουτισμό του προγράμματος του νηπιαγωγείου και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στη βάση μιας πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλίας. Η έρευνά μας έχει στόχο να μελετήσει εις βάθος τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και των παιδιών, σχετικά με ζητήματα για τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας – κοινότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης και συμμετείχαν δέκα εν ενεργεία νηπιαγωγοί, δέκα γονείς, όπου οι πέντε γονείς ήταν από πλειονοτικές ομάδες και οι άλλοι πέντε γονείς από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, και αντίστοιχα τα 10 παιδιά αυτών των γονέων. Η διενέργεια συνεντεύξεων σε παιδιά ήταν καινοτόμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς είναι σημαντική η αποτύπωση των απόψεων των ίδιων των παιδιών, ώστε να ακουστεί η φωνή τους σε ζητήματα που τους αφορούν. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων και στη συνέχεια, για την ανάλυση των πληροφοριών αξιοποιήθηκε η τεχνική ανάλυσης περιεχομένου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε στα τέλη του Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκε κατά τις αρχές Μαΐου 2023. Η ανάλυση περιεχομένου που έγινε ανέδειξε ότι η καλή συνεργασία σχολείου - οικογένειας - κοινότητας, προσδιορίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχέσης ανάμεσα στα πλαίσια. Το διαφορετικό προφίλ των συμμετεχόντων ανέδειξε διαφορές στις αντιλήψεις και τις πρακτικές, συμφωνώντας με τη σχετική βιβλιογραφία που δίνει έμφαση στα προσωπικά χαρακτηριστικά, στο ρόλο και τη σημασία του αξιακού συστήματος. Η έρευνά μας ανέδειξε πρακτικές, οφέλη, και προτάσεις για την βελτίωση της συνεργασίας, από γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα ίδια τα παιδιά επιβεβαίωσαν την ύπαρξη βασικών στοιχείων συνεργασίας, με έμφαση στην επικοινωνία και τις ρουτίνες από την πλευρά του σχολείου που διαμορφώνουν το πλαίσιο της συνέχειας των εμπειριών ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Ωστόσο, ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων αλλά και το ίδιο το ερευνητικό εργαλείο δημιουργούν περιορισμούς στον τρόπο που τα ευρήματα λειτουργούν σε σχέση με την αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας αλλά και της υποκειμενικής εμπειρίας.el
heal.abstractFor over sixty years, research has highlighted the importance of collaboration between school, family, and community. According to research findings, it is important that the family and the school cultivate a meaningful partnership, which will also involve the community so as to enhance the quality of education and achieve the goals they have set together. Collaboration between the family and the school is a factor of high-quality and effective learning. In recent years and in the context of the socio-pedagogical orientation of preschool education, this cooperation introduces the concept of co-education, establishing the kindergarten as a learning community and an important factor of social change. In cases where students from different cultural backgrounds attend school, collaboration is even more necessary, as it is considered a basic condition for enriching the kindergarten program and strengthening intercultural communication, based on culturally sensitive teaching. Our research aims to investigate in depth the perceptions of teachers, parents, and children, regarding issues of school-family-community collaboration. The research was carried out in Alexandroupoli and involved ten in-service kindergarten teachers, ten parents, five parents from majority groups and five parents from different cultural backgrounds, and respectively the 10 children of these parents. Conducting interviews with children was an innovative element for the research, as it is important to capture the views of the children themselves so that their voices are heard on issues of their concern. The data was collected through semi-structured interviews and then, content analysis was implemented to analyze the material that was generated. The interview process started at the end of February 2023 and was completed at the beginning of May 2023. The content analysis revealed that good school-family-community collaboration is determined by specific characteristics that concern both the quantitative and qualitative characteristics of the relationship between teachers, parents and community. The different profile of the participants highlighted differences in perceptions and practices, in agreement with relevant literature that emphasizes personal characteristics as well as the role and importance of the value system. Our research highlighted practices, benefits, and suggestions for improving collaboration, reported by parents and teachers. Children also referred to certain aspects of collaboration, laying emphasis on communication and routines that establish continuity between the school and family. However, the limited number of participants and the research tool itself create limitations in the way the findings work in relation to capturing the educational reality as well as the subjective experience of the participants.en
heal.advisorNameΠεντέρη, Ευθυμίαel
heal.committeeMemberNameΠεντέρη, Ευθυμίαel
heal.committeeMemberNameΣαπουντζής, Αντώνιοςel
heal.committeeMemberNamePenteri, Efthymiaen
heal.committeeMemberNameSapountzis, Antoniosen
heal.academicPublisherΤμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικίαel
heal.academicPublisherIDduthen
heal.numberOfPages294 σ.el
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GoulaKMasseM_2023.pdfΠτυχιακή εργασία4.05 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/16572
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15306
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons