Επιγενετικές τροποποιήσεις που σχετίζονται με την πρόγνωση και την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών (Bachelor thesis)

Κουρουτζίδου, Αντωνία - Ζωή

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς γυναικολογικούς καρκίνους με πολλούς καταγεγραμμένους θανάτους κάθε χρόνο. Η καθυστερημένη διάγνωση της πλειοψηφίας των περιπτώσεων είναι υπεύθυνη για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη εύρεσης νέων αξιόπιστων μοριακών καρκινικών βιοδεικτών που θα είναι σε θέση να παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία για τη διάγνωση και πρόγνωση της νόσου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελεύθερο καρκινικό DNA του πλάσματος έχει αναδειχθεί σε έναν καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο καρκινικό βιοδείκτη, ο οποίος είναι ικανός να «απαντήσει» σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την νόσο, ενώ, παράλληλα, η χημική σταθερότητα του μορίου το καθιστά ικανό να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα γενετικά και επιγενετικά στοιχεία του καρκίνου. Ένα από τα σημαντικότερα μοριακά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε έναν αναπτυσσόμενο όγκο είναι η μεταβολή του προτύπου των επιγενετικών τροποποιήσεων που συγκεντρώνει το γενετικό του υλικό. Η μεθυλίωση του DNA αποτελεί το βασικότερο επιγενετικό φαινόμενο, το οποίο έχει την δύναμη να αλλάξει δραστικά το μεταγραφικό προφίλ ενός κυττάρου. Μεταβαλλόμενα μοτίβα αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκαν επανειλημμένα στον καρκίνο, γεγονός που πυροδότησε την εκπόνηση πλήθους ερευνών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η μεθυλίωση σε διαφόρους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου των ωοθηκών. Πλέον, η μεθυλίωση του γενετικού υλικού έχει αναδειχθεί σε έναν πολλά υποσχόμενο καρκινικό βιοδείκτη και διερευνάται παγκοσμίως κάθε πιθανή προοπτική ένταξης της μελέτης της στη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αξιολογεί κυκλοφορόντες μοριακούς βιοδείκτες στο πλάσμα ασθενών με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών και επιχειρεί να εκτιμήσει την κλινική τους αξία στη διαχείριση της συγκεκριμένης νόσου. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε το κυκλοφορόν καρκινικό DNA του πλάσματος 60 ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου ως προς την ποσότητα και την ποιότητά του και, μετέπειτα, διερευνήθηκαν σε αυτό τα επίπεδα μεθυλίωσης των εκκινητών των ογκοκατασταλτικών γονιδίων SOX17 και RASSF1A. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο επιμέρους κατηγορίες, αυτή των ασθενών με εξαιρέσιμη νόσο πρώιμου σταδίου και αυτή των ασθενών με προχωρημένη νόσο. Τα αποτελέσματα κάθε μελέτης συσχετίστηκαν με τη διάγνωση, την πρόγνωση και την ανταπόκριση στη θεραπεία των ασθενών, με στόχο να διαπιστωθεί η διαγνωστική αξία των παραπάνω βιοδεικτών. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι η μεθυλίωση των γονιδίων SOX17 και RASSF1A συσχετίζεται σημαντικά με την ολική επιβίωση των ασθενών που εμφανίζουν μετάσταση, ενώ η μεθυλίωση του SOX17 μπορεί επιπλέον να συσχετιστεί και με την 8 επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS). Επιπλέον, υπήρξαν αξιοσημείωτες συσχετίσεις με την ανταπόκριση στη θεραπεία των ασθενών, καθώς και με ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας πτυχιακής κρίθηκαν αξιόλογα και ενθαρρυντικά, πράγμα που επιβεβαιώνει την αξία του κυκλοφορούντος γενετικού υλικού ως ένας καινοτόμος και πολλά υποσχόμενος μοριακός βιοδείκτης. Ωστόσο, για την λήψη ακόμα πιο έγκυρων συσχετίσεων, επιτακτική κρίθηκε η ανάγκη για την επέκταση της μελέτης σε μία ευρύτερη ομάδα ασθενών, κάτι που πρόκειται να εκπονηθεί σε μία δεύτερη φάση.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ovaries -- Tumors
Keywords: Ovarian cancer,Methylation DNA,Cell-free DNA,Καρκίνος ωοθηκών,DNA μεθυλίωση,Ελεύθερο DNA
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17215
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15949
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KouroutzidouAZ_2020.pdfΠτυχιακή εργασία1.99 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17215
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15949
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons