Αφυδρογονάσες αλδεϋδών του ανθρώπου (Bachelor thesis)

Δήμτση, Άννα

Οι ανθρώπινες αφυδρογονάσες των αλδεϋδών είναι μία υπεροικογένεια ενζύμων που συμμετέχουν σε ποικίλες μεταβολικές αντιδράσεις καταλύοντας την μετατροπή των αλδεϋδών στα αντίστοιχα οξέα. Η υπεροικογένεια αποτελείται από 19 μέλη, τα οποία χωρίζονται περαιτέρω σε 11 οικογένειες και η κατάταξη των μελών έχει βασιστεί στην αμινοξική ταυτότητα των αλληλουχιών τους. Πολλά από τα ισοένζυμα έχουν συσχετιστεί με μεταβολικές και νευρολογικές ασθένειες, ορισμένους τύπους καρκίνο, καθώς και με τον αλκοολισμό. Για 11 από τα ισοένζυμα της υπεροικογένειας υπάρχει γνωστή τρισδιάστατη δομή. Στην παρούσα εργασία η σύγκριση των αμινοξικών αλληλουχιών των μελών συμπληρώνεται από τη δομική τους σύγκριση και αναλύεται η εξελικτική τους σχέση, αλλά και η τοπολογική τους ποικιλότητα. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι η ALDH18A1 και τα μέλη της οικογένειας ALDH3 είναι τα πιο απομακρυσμένα μέλη της υπεροικογένειας. Αποκαλύπτει επίσης την τοπολογική απόκλιση των επιμέρους επικρατειών των μελών της υπεροικογένειας. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στην πρωτεΐνη ALDH1B1. Για την συγκεκριμένη πρωτεΐνη δεν υπάρχει διαθέσιμη τρισδιάστατη δομή, οπότε προσδιορίσαμε το μοντέλο της δομής της με μοντελοποίηση βάσει ομολογίας (homology modelling). Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό ειδικών για την ALDH1B1 αναστολέων, οι περισσότεροι από τους οποίους βασίζονται στο ψωραλένιο, παράγωγα του οποίου είναι αναστολείς της οικογένειας ALDH1/2, ενώ ένας δημιουργήθηκε με βάση την κουμαρίνη, ένα παράγωγο της οποίας είναι ειδικός αναστολέας της ALDH1A1. Μελλοντικά, μπορεί να γίνει αναλυτική μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προτεινόμενων αναστολέων και της ALDH1B1, με πειράματα αγκυροβόλησης (molecular docking), ώστε να βελτιστοποιηθούν και στη συνέχεια να συντεθούν για την εργαστηριακή μελέτη των αλληλεπιδράσεών τους με την πρωτεΐνη και τη διερεύνηση της πιθανότητας να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομα μόρια για το σχεδιασμό φαρμάκων.
Alternative title / Subtitle: δομική και αμινοξική ανάλυση της οικογένειας με έμφαση στο μέλος ALDH1B1
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Aldehyde Dehydrogonases
Keywords: Aldehyde dehydrogonases,Homology modeling,Inhibitors,Αναστολείς,Αφυδρογονάσες Αλδεϋδών,Μοντελοποίηση βάσει δομής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15952
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DimtsiA_2020.pdfΠτυχιακή εργασία5.79 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15952
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons