Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ως λόγοι εκτοπισμού και προστασίας στο δίκαιο ασύλου και μετανάστευσης (Master thesis)

Κουτσουφλιάνου, Δέσποινα

Η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και περιβάλλοντος δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η φύση, η δυναμική και η κλίμακα της μετανάστευσης που σχετίζεται με το περιβάλλον έχουν αλλάξει δραματικά και αυτό οφείλεται στην αλλαγή της φύσης των περιβαλλοντικών καταστροφών και της ραγδαίας υποβάθμισης. Αυτή η διαπίστωση ωθεί στην αποδοχή ότι η μετανάστευση που προκαλείται από το περιβάλλον είναι πιθανό να γίνει μια από τις βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί για να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη ασφάλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η κλονισμένη ισορροπία των οικοσυστημάτων του πλανήτη οδηγεί σε μια εκτεταμένη κοινωνικοοικονομική ευπάθεια και σε ακούσια μετανάστευση. Από την άποψη αυτή, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν, αν και είναι δυσχερές να εξακριβωθεί η άμεση επίδραση τους στην απόφαση για μετανάστευση, προσθέτουν στην ήδη πολύπλοκη αυτή σχέση. Ο λόγος άγεται κυρίως στο εύρος τους, στη δυσκολία απομόνωσης από άλλους πολιτικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς παράγοντες αλλά και στη φύση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης (σταδιακή ή ραγδαία), η οποία θα καθορίσει και το είδος του εκτοπισμένου πληθυσμού. Ως συνέπεια αυτών των γεγονότων και διαδικασιών, τα πληγέντα άτομα μπορεί να μετακινηθούν εσωτερικά διασυνοριακά. Οι τρέχουσες μελέτες υποδεικνύουν ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των σχετικών με το περιβάλλον μετακινήσεων λαμβάνει χώρα, αρχικά, εντός των εθνικών συνόρων, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που προκαλούνται από το περιβάλλον πέρα από τα διεθνή σύνορα. Η πολυπλοκότητα του φαινομένου αυτού αντανακλάται στις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται, όπως «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες», «κλιματικοί μετανάστες» και στο ότι δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός ορισμός για τα άτομα που μετακινούνται για περιβαλλοντικούς λόγους. Προκύπτουν συνακόλουθα, σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πόσο και αν τα υφιστάμενα μέσα προστατεύουν πραγματικά τους ανθρώπους που εκδιώκονται διασυνοριακά από τα σπίτια τους λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις φυσικές καταστροφές. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει μικρή κατηγορία εξαναγκασμένων μεταναστών τα οποία προστατεύονται: οι πρόσφυγες, οι απάτριδες και όσοι δικαιούνται επικουρική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός εάν οι άνθρωποι εμπίπτουν σε μία από τις αυτές τις ομάδες, ή μπορούν να μεταναστεύσουν νόμιμα για προσωπικούς λόγους, στην πραγματικότητα, τα άτομα που μετακινούνται για περιβαλλοντικούς λόγους δεν εμπίπτουν πλήρως στις κατηγορίες που προβλέπονται από το υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο. Υπάρχει συνεπώς ένα ξεκάθαρο κανονιστικό κενό και αναγνωρίζεται η ανάγκη για γεφύρωση των ελλείψεων και ανεύρεση κοινών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Climatic changes—Effect of human beings on
Keywords: Κλιματική αλλαγή,Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες,Νομική προστασία,Climatic change,Environmental refugees,Legal protection
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16480
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KoutsouflianouD_2023.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.1 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16480
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons