Ανάλυση της υδροδυναμικής συμπεριφοράς και μεταφοράς και αποδόμησης ρύπων σε πορώδη μέσα: Εφαρμογή σε τεχνητούς υγροβιότοπους οριζόντιας υπόγειας ροής (Doctoral thesis)

Λώλιος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Subject classification: Constructed wetlands
Pollutants--removal
Keywords: Τεχνητοί υγροβιότοποι οριζόντιας υπόγειας ροής,Αποδόμηση ρύπων
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1950
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1227
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P7.PDF11.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1950
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1227
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons