Διαχείριση κινδύνων έργων διακρατικής συνεργασίας (Master thesis)

Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠαπακωνσταντίνου, Δήμητραel
dc.date.accessioned2015-08-12T05:57:17Z-
dc.date.available2015-08-12T05:57:17Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/405-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3712-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subjectΔιαχείριση έργουel
dc.subjectΔιακρατική συνεργασίαel
dc.titleΔιαχείριση κινδύνων έργων διακρατικής συνεργασίαςel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 98-100el
heal.classificationRisk managementen
heal.classificationProject managementen
heal.classificationInternational cooperationen
heal.classificationDissertations, Academic--Greeceen
heal.dateAvailable2015-08-12T05:58:17Z-
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξηςel
heal.publicationDate2008-
heal.bibliographicCitationΔ. Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα, "Διαχείριση κινδύνων έργων διακρατικής συνεργασίας", Μεταπτυχιακή ΔΟΣΑ, 2008.el
heal.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσονται βασικά και θεμελιώδη θέματα της διαχείρισης κινδύνων των έργων και κυρίως στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων έργων διακρατικής συνεργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις κατηγορίες, τη δομή και τα χαρακτηριστικά των έργων εστιάζοντας στα έργα που επέρχονται Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι κύριες μέθοδοι διαχείρισης έργων και από το ξεκίνημα της. Είνεται λεπτομερής αναφορά σε όλες τις γνωστικές περιοχές της διαδικασίας και συγκεκριμένα στη διαχείριση ενοποίησης, αντικειμένου, χρόνου, κόστους, ποιότητας, ανθρώπινων πόρων, επικοινωνίας και προμηθειών του έργου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται μια διεξοδική ανάλυση στην διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων ενός έργου ξεκινώντας με τον ορισμό και τις κατηγορίες των κινδύνων που ελλοχεύουν στα έργα. Ακολουθούν τα στάδια της διαχείρισης των κινδύνων από τον σχεδίασμά έως την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη και τα χαρακτηριστικά των έργων της διακρατικής συνεργασίας, που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους. Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες των έργων αυτών, τόσο στη φύση, όσο και στον τρόπο διαχείρισης τους. Παράλληλα, υπογραμμίζονται οι κίνδυνοι, που συνεπάγεται η διακρατική συνεργασία και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν από την ομάδα έργου. Στο πέμπτο κεφάλαιο, η θεωρητική προσέγγιση των διακρατικών έργων αποκτά πρακτική εφαρμογή, μέσα από την μελέτη ενός συγκεκριμένου έργου που υλοποιείται από διακρατικούς εταίρους και τον τρόπο που αυτοί διαχειρίζονται τις διαδικασίες υλοποίησης. Στο έκτο κεφάλαιο της ανάλυσης μας, γίνεται αναφορά στις θεματικές τάσεις διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκαν κατά το τέλος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου αλλά και στα μέτρα εξασφάλισης της ποιοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δυνητικούς δικαιούχους. Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.el
heal.abstractIn the present master thesis basic and fundamental issues are developed in project risk management and mainly in the identification and management of the risks in transnational cooperation projects. In the first chapter are presented the categories of projects, their structure and characteristics focusing in the ones which receive European funding. Also, the policies and the priorities of the European Union regarding these projects are briefly developed. In the second chapter, are analyzed the main methods of projects’ management from its very beginning. There is a detailed reference in all knowledge areas of the process and concretely in the integration, scope, time, cost, quality, human resources, communication and procurement management in a project. In the third chapter an extensive analysis is done referring to the process of the project risk management starting with the definition and the categories of the risks that lurk in the projects and ending to the presentation of risk management levels from planning to monitoring and control. In the fourth chapter are mentioned the types and characteristics of the transnational cooperation projects, financed by European resources. Their particularities are presented, so in their nature, as in their way of management. At the same time, the risks, which the transnational cooperation implies, are underlined as well as the way they can be managed by the project team. In the fifth chapter, the theoretical approach of the transnational projects acquires practical application, through the study of a concrete project which is implemented by transnational partners and the way they manage the implementing processes. In the sixth chapter of the analysis, the thematic tendencies of transnational cooperation in Europe are given, as they were shaped at the end of the previous programmatic period. In addition, the measures which guarantee the qualitative and effective project management imposed by the European Union in the potential beneficiaries are presented. The conclusions of the thesis are given in the last chapter.en
heal.advisorNameΚουτσούκης, Νικήταςel
heal.committeeMemberNameΜουρμούρης, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΣαραφόπουλος, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΤμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξηςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages116-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00042.pdfΜεταπτυχιακή ΔΟΣΑ146.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/405
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3712
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons