Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο ανάμεσα στον Κανονισμό 1346/2000 της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον πρότυπο Νόμο της UNCITRAL (Master thesis)

Αργυροπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: United Nations Commission on International Trade Law
Bankruptcy
Bankruptcy--European Union countries
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο,Ευρωπαϊκή Ένωση,Κανονισμός 1346/2000,Νόμος UNCITRAL
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/411
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9052
Table of contents: Α. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I.Η διεθνής διάσταση της πτώχευσης....σελ.:3 II. Αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο αρχών III. Ρυθμίσεις εθνικών δικαίων....σελ.:7. 1.Γενικά 2. Ελληνικό διεθνές πτωχευτικό δίκαιο α) Διεθνής δικαιοδοσία β) Διεθνής αποτελέσματα της ελληνικής πτώχευσης...σελ.:10 γ) Αναγνώρισηαλλοδαπών πτωχευτικών διαδικασιών...σελ.:14 3. Ρυθμίσεις ξένων δικαίων....σελ.: 17 α) Αγγλικό δίκαιο β) Γερμανικό δίκαιο...σελ.:19 γ) Ιαπωνικό δίκαιο...σελ.:21 IV. Διεθνής ρύθμιση της διασυνοριακής πτώχευσης 1. Διεθνείς συμβάσεις 2. Άλλες μέθοδοι εναρμόνισης...σελ.:22 Β. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1346/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ I. Ο Κανονισμός σε μια πρώτη προσέγγιση...σελ.:25 1. Η διαδρομή μέχρι την υιοθέτησή του 2. Δομή και στόχοι του Κανονισμού...σελ.:26 α) Δομή β) Στόχοι ...σελ.:27 3.Νομική κατάσταση...σελ.:28 4. Ερμηνεία του Κανονισμού 5. Εύρος εφαρμογής...σελ.:30 α) Ratione materiae β) Ratione personae...σελ.:33 γ) Ratione loci...σελ.:35 δ) Ratione temporis II. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού...σελ.:36 1. Κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας α) Η Ιεράρχηση των διαδικασιών β) Κύρια διαδικασία...σελ.:37 αα) Κέντρο κύριων συμφερόντων φυσικών και νομικών προσώπων ββ) Μεταφορά κέντρου κύριων συμφερόντων...σελ.:39 γγ) Σύγκρουση αρμοδιοτήτων ...σελ.:41 γ) Τοπικές διαδικασίες...σελ.:44 δ) Εύρος δικαιοδοσίας...σελ.:46 ε) Όμιλοι επιχειρήσεων...σελ.:48 2. Αναγνώριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας ...σελ.:52 α) Αυτόματη αναγνώριση β) Εξουσίες του συνδίκου...σελ.:57 γ) Αναγνώριση και εκτέλεση άλλων αποφάσεων...σελ.:59 3. Συντονισμός παράλληλων διαδικασιών...σελ.:61 4. Εφαρμοστέο δίκαιο...σελ.:64 α) Ομοιόμορφο ιδιωτικό διεθνές δίκαι β) Ο κανόνας...σελ.:65 γ) Οι εξαιρέσεις...σελ.:67 5. Η θέση των πιστωτών...σελ.:73 III. Τελικές παρατηρήσεις...σελ.:74 1. Συμπεράσματα 2. Ο Κανονισμός και ο εθνικός νομοθέτης...76 Γ. Ο ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ UNCITRAL I. Εισαγωγή στον Πρότυπο Νόμο 1. Προπαρασκευαστικές εργασίες και υιοθέτηση του Πρότυπου Νόμου...σελ.:81 2. Στόχοι και νομική κατάσταση...σελ.:84 3. Δομή...σελ.:85 4. Εύρος εφαρμογής...σελ.:86 II. Οι ρυθμίσεις του Πρότυπου Νόμου...σελ.:88 1. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας α) Οι διαδικασίες β) Αίτηση και απόφαση αναγνώρισης...σελ.:89 γ) Αποτελέσματα αναγνώρισης...σελ.:91 δ) Προσωρινή παροχή βοήθειας...σελ.:94 2. Πρόσβαση και συμμετοχή α) Αλλοδαπών αντιπροσώπων β) Αλλοδαπών πιστωτών...σελ.:96 3. Συνεργασία και συντονισμός παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας...σελ.:98 α) Διασυνοριακή συνεργασία β) Συντονισμός παράλληλων διαδικασιών...σελ.:100 III. Τελικές παρατηρήσεις...σελ.:103 1. Η "τέχνη του εφικτού" 2. Υιοθέτηση του Πρότυπου Νόμου στην Ελλάδα...σελ.:104
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00050.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής204.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/411
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9052
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons