Επίδραση κοπριάς και ιλύος βιολογικού καθαρισμού στην διαθεσιμότητα αζώτου και φωσφόρου (Bachelor thesis)

Χάνος, Κωνσταντίνος/ Κατσίκας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Οργανικά λιπάσματα
Λίπανση εδαφών
Keywords: Κοπριά,Βιολογικός καθαρισμός,Αζώτο,Φωσφόρο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5227
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0137ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2025.pdf28.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5227
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons