Δείκτες σεισμικής συμπεριφοράς εξαώροφης και δωδεκαώροφης πλαισιωτής κατασκευής ωπλισμένου σκυροδέματος σχεδιασμένων με τους ΕΚΩΣ - ΕΑΚ (Master thesis)

Δημητρουλοπούλου, Αντωνία-Διονυσία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Keywords: Σεισμική συμπεριφορά,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Αντισεισμική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5858
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3850
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0400ΔΠΘ_ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.Α-Μ2575.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής42.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5858
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3850
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons