Η τελευταία φωνή της Θράκης, (Book)

Παπαγιαννάκος, Δημήτριος

Alternative title / Subtitle: ήτοι πρωτότυπον και πρωτοφανές βιβλίον περιέχων [...] Βουλγάρων : πραγματεία λαμπροτάτη μετά ιστοριών, προφητειών χρησμών, εγκωμίων ενακροστίχων και προτροπών διαφόρων
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace (Greece)--History--20th century
Keywords: Θράκη,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4939
Publisher: Τύποις Παντελή και Ξενοφωντίδου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02212.pdf37.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4939
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons