Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της εδαφικής διάβρωσης και της στερεομεταφοράς (Master thesis)

Ανδρεαδάκη, Μανωλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Soil erosion
Sediment transport
Reservoirs--Cyprus
Keywords: Διάβρωση εδάφους,Μεταφορά ιζημάτων,Φερτές ύλες,Ταμιευτήρας Καλαβασού (Κύπρος)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7042
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.476
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0378ΔΠΘ_ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ.ΜΠ-Μ2553.pdf30.09 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7042
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.476
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons