Πειραματική διερεύνηση τυρβωδών φλεβών διδιάστατης ροής και αρνητικής άνωσης που προσκρούουν στην ελεύθεργ επιφάνεια ακινήτου και ομοιογενούς αποδέκτη (Master thesis)

Γυρίκης, Βασίλειος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Turbulence
Fluid dynamics
Keywords: Δυναμική των ρευστών,Τυρβώδεις φλέβες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7090
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9568
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0165ΔΠΘ_ΓΥΡΙΚΗΣ.Β-Μ2302.pdf14.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7090
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9568
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons