Επιγενετικός έλεγχος των γονιδίων ιστοσυμβατότητας MHC II (Bachelor thesis)

Μπινιά, Αριστέα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biotechnology
Proteins
Keywords: Επιγενετικός έλεγχος,Iστοσυμβατότητα,Λεμφοκύτταρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6730
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0274ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1308.pdf12.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6730
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons